Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کتـــابخـــانه خــــاوران
Title Filter     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده Hits
1 نگــرشی از خــانم شــهرنوش پارســی به کتــاب (رهــا در بــاد) شهرنوش پارسی پور 20
2 تقــاریظ چنــدی در مــورد کتــاب تاریــخ افغــانســتان از ۱۷۰۰ تا ۲۰۱۴میلادی داکتر اکرم عثمان 41
3 دمی بــا آشپــزهنــرمند و مبتــکر ولایت پــروان محمدصابر صفار 41
4 هـــرات در کشـــاکش تـــاریخ رسول پویان 43
5 معـــرفــی دوکتـــاب پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیف، الکسندریه ـ ورجینیا 79
6 در وصلت وطــن و درغــربت هجــرت (بخش پنجم) پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 55
7 صفحـــاتی ازیک زنــدگی پرنشیب و فــراز پروفیسر داکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 109
8 صفحـــاتی ازیــک زنــدگی پُــرنشیب و فــراز پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 128
9 ســـتاره هـــای ســـرزمین مـــن نادیه فضل 127
10 "برگشــتِ هــابیـــل"، رومــان تابـــو شــــکن موسی فرکیش 154
11 ســـوز دل «دل ســؤزلــری» امان معاشر 163
12 ســرنوشت خانــواده هــا در جوامــع غـــربی مـــاریــا دارو 179
13 ســـقوط دوم، جمهـــوریت اول عبدالاحد سعادت 199
14 دولتهــای محــاط بــه خشــکه و حمــوق بین المــلل دریــاها عیدمحمد عزیزپور 188
15 گــذارش محفــل روگشــایی کتــاب «رازهــای ســر به مُهــر جنــگ افغــانســتان- مطــابق اســناد محــرم کمیته مرکــزی حــزب کمــونیست اتحــاد شــوروی» خلیل وداد 151
16 معـــرفی دو کتـــاب پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 224
17 انــه فــرانک نویســنده یــاد دواره هــا در ســال ۱۹۴۲ خلیل وداد 257
18 افغــانســـتان معـــاصر پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 270
19 کتــاب و کتـــابدار و کتــابخـــانه پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی 234
20 فهــرست محتوی کتــاب "دربــارۀ حقــوق بین المــلل پناهآآندگی" عزیزپور 247
21 مـــژده به دوســـتداران و عـــلاقه منـــدان کتـــاب فیروزکوه 263
22 همـــدلی جامعه فرهنگی افغان های مقیم فدراتیف روسیه. 297
23 «طـــرح نهضــت مــدنی در افغــانســتان» عبداالحد هادف 271
24 رویــدادهــای ســیاسی افغــانســتان پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 348
25 رهـــا در بــاد؛ شهـــکار شـــهرآب فتح الله باحث 308
26 «از طـــنین رنـــگ» امان معاشر 299
27 رویــدادهـــای ســـیاسی افغــانســـتان سعادت پنجشیری 300
28 نگـــاهی به کتــاب «انــدرآب در ادوار تــاریــخ» سیدمرتضی حسینی شاه ‏ترابی 332
29 مــرواریدی کــه پوشــش را می شـــکند! داکتر نادیه هاشمی 297
30 آریــانــا بـــرون مـــرزی پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 416
 
« شروع قبلی 5 4 3 2 1 بعدی پایان »
صفحه 1 از 5

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 249

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 216 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.