Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فــرخنــده، مـــا را بــه سخـــن آورد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط وحید غیاثپورکاظمی   
شنبه ، 29 فروردين 1394 ، 08:34

وحید غیاثپورکاظمیباری، من گفتم پنهان کردن و نگفتن را دور از انسانیت - جوا ن مردی و خیانت به "فرخنده" میدانم.فرخنده ای که داد زد " کیست تا مرایاری کند" اما هیچکی نبود و همه جا سکوت بود!

این "بانو" با نعره ای زنده باد "اسلام" کشته شد، بدین اعتبار، مرا یعقوب لیث - سمک عیار و رستم دستانم آرزوست تا به این جماعت درس جوان مردی،شجاعت و ناموس داری دهند!!.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 5 ارديبهشت 1394 ، 10:29
ادامه مطلب
 
تحلیـــل گـــران به اصطـــلاح ســیاسی مــا؛ مــاهیت بحُـــران در افغــانســـتان را درک نمـــی کنند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالناصر نورزاد استاد دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل   
شنبه ، 29 فروردين 1394 ، 08:22

عبدالناصر نورزاد استاد دانشکده زبان وادبیات دانشگاه کابلنظــــری بر کـــج اندیشـــی هـــای فـــکری و خرافـــات ســـیاسی فعــــالان به اصطــــلاح ســــیاسی
اشتراک در بحث های سیاسی و ابراز نظر کردن در موارد که سرنوشت سیاسی مملکت به آن ربط دارد، کاریست بجا ولی مشروط بر اینکه این اظهار نظر ها و سیاسی جلوه کردن ها، به اساس فهم سیاسی باشد نه عقده های شخصی.
ما تجربه آزادی بیان را بعنوان رکن اساسی نظام دموکراتیک و مردمی تازه آموزده ایم. استقرار نظم جدید بعد از حاکمیت فرسایشی طالبانی که هر نوع اظهار نظر در آن جرم پنداشته می شد،

ادامه مطلب
 
احمـــدزی نظیــر کــاکــای شــان قیــوم خــان کـــوچی،... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرهاد میرزا، انندل ـ ورجینیا   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 08:16

احمـــدزی نظیــر کــاکــای شــان قیــوم خــان کـــوچی، خواهــان عــذرخواهی واعــادۀ حقـــوق وحیثیت بــرادران طــالب شـــان شده اند!احمـــدزی نظیــر کــاکــای شــان قیــوم خــان کـــوچی، خواهــان عــذرخواهی واعــادۀ حقـــوق وحیثیت بــرادران طــالب شـــان شده اند!
نخست برروان پاک خواهرشهید نامراد ما فرخندۀ عزیز که قربانی جهالت یکعده ازمردان لاابالی وبیخبر از دین وآیین پاک اسلام شد، اتحاف دعامیکنم، واز پروردگارعالم برای فامیل محترم وستمدیده اش وکافۀ مردم افغانستان صبرجمیل وجزیل التجا می نمایم.
سفراحمدزی و عبدالله به امریکا، که بارئیس جمهور اوباما ملاقاتی داشتند، ودر کانگرس امریکا احمدزی بیانیۀ ایرادکرد،

ادامه مطلب
 
فــرخنده نــوروز مــارا آتــش زدند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیا   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 08:23

فــرخنده نــوروز مــارا آتــش زدندمن نگفتم که تو حاکم نشوی    گفتــم آدم نشوی جان پدر
میهن ماپُر از پیر وحضرت و آخوند وملا و جن گیر استخاره گر و جادوگر و مداری است. اما شوربختانه که هم میهنان ما در تاریکی مطلق وبه ویژه پس از برگشت بسیاری از پاکستان؛ فرهنگ خشونت و مزخرفات بنام مذهب و دین و هرچه دیوانگی و پرخاشگری و کثافت کاری را باخود به میهن مقدس ما آورده اند.
شمایک روز ازمدعیان روحانیت و وارثین نبوت چه درمنبر وچه در خانقاه و چه درمجالس عرفانی و روحانی؛ همانند مولانا جلال الدین محمدبلخی که باچه قوت واستواری وپایداری با لاطایلات و مزخرفات ضد قرءآن عیارانه می رزمید؛

ادامه مطلب
 
افغــانســتان ازپــاکســتان غــرامـــات جنـــگی می خـــواهد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالخالق بقایی پامیرزاد، سویدن   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 07:51

عبدالخالق بقایی پامیرزاد، سویدن

من قاصد صدای تو ام ای دیار درد
تفسیر دردهای تو ام ای دیار درد
درگوش ناکسی که تراسوخت، خودبسوخت
تصویرقدنمای تو ام ای دیار درد
از دشمنان دوست نما روز بازپرس
نفرین و ناسزای تو ام ای دیار درد
دور ازتو در بهشت دلم تنگ می شود
خواهان خون بهای تو ام ای دیار درد
(زنده یاد رازق فانی)

ادامه مطلب
 
درنگـــی بر ســـفر اخیــر رهبــران به واشـــنگتن PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط محمد قوی کوشان و داکترعبدالوهاب هادی   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 08:00

درنگـــی بر ســـفر اخیــر رهبــران به واشـــنگتنپیرامون اولین مسافرت رهبران سیاسی حکومت به اصلاح وحدت ملی به واشنگتن، پرسشهایی راباجناب داکترعبدالوهاب هادی، سابق استاد حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل، وژورنالیست سابقه دار صدای امریکا درمیان گذاشتم، که شرحش چنین است:
کوشان: ازنگاه شما لزوم مسافرت رهبران حکومت وحدت ملی به واشنگتن چه بودوبه ابتکار کدام یک ازدوطرف، ایالات متحده یا افغانستان صورت گرفت؟
داکترهادی: دریک پاسخ کوتاه: هردو! واما میدانم میخواهیدبه اختصاربراین موضوع روشنی بیندازم.

ادامه مطلب
 
مســـلمانــان قـــابل افتخـــار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط عبدالحفیظ همام   
شنبه ، 29 فروردين 1394 ، 08:30

عبدالحفیظ همامنویسنده: خالد القشطینی، نویسنده وتحلیلگرمعروف جهان عرب
برگرداننده: عبدالحفیظ همام
در این ایام آنچه در صفحات شبکه های مجازی انترنت انعکاس می یابد، بازتابی جز ازفضیحت و رسوائی وموجی غیر از فاجعه وتباهی که جهان اسلام را فرا گرفته، چیز دیگری به مشاهده نمی رسد!. روبهمرفته، چندی پیش کلیپ ویدیویی را دیدم که در شهر تورنتوی کانادا، جوان مسلمانی با چهرۀ گندمی وعمامه برسر در قبال فروشگاه های بزرگ با چشمهای بسته وبا دستها وآغوش باز ایستاده است، ودرکنارش تابلویی گذاشته وبرآن این نبشته حک شده بود:

ادامه مطلب
 
بایـــد داعـــش از ریشـــه نابــود شــود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری، المیدا ـ کالیفورنیا   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 08:06

بایـــد داعـــش از ریشـــه نابــود شــودامـــریکا باید قـــوای پیـــاده به میـــدان جنگ اعـــزاز نمــاید.
مجلۀ تایم چاپ امریکا درشمارۀ9 مارچ2015 خودگزارشی رابقلم ماکس بووت زیرعنوان بالابه نشرسپرد. نویسنده یک عضو ارشد شورای روابط خارجی امریکا ومؤلف کتاب(ارتش نامرئی) میباشد. برگردان فارسی گزارش، پس ازیک تبصرۀ کوتاه، تقدیم میگردد.
مقامات استخبارات امریکاشمار جنگجویان دولت اسلامی(داعش) را تاسی هزار وهواخواهان آنرا تادوصدهزارتخمین مینمایند. داعش در قسمتهایی ازعراق وسوریه مسلط میباشد، امانفوذ وگروههای وفادار آن درگوشه های مختلف جهان مثل افغانستان، الجزایر، اردن، مصر، یمن، لیبیا، پاکستان، چچین وفلپین به درجات متفاوت وجوددارند.

ادامه مطلب
 
آقــای عبــدالله، آیــا نمــایندگان مــلتِ آگاهِ مــا متــرصد تصمــیم وفیصــلۀ احمــدزی در مــذاکره با طـــالبان باشــند؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرهاد میرزا، انندل ـ ورجینیا   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 07:38

فرهاد میرزا، انندل ـ ورجینیاپاکستان بادوشکست مفتضح وشرم آور ازهندوستان، که اگرجمعی از فداییان نظامی باپوشیدن واسکتهای انفجاری وخوابیدن زیر زنجیر تانکهای هندی، ازپیشرفت سریع عساکرهند جلوگیری نمیکردند، دیگر اصلاً پاکستانی وجودنمی داشت، ضیاءالحق رابدان واداشت تابرای حفاظت پاکستان به هزارها مدرسه بنام مذهبی اما درواقعیت آدمکشی  وتروریسم را بنیاد بگذاردتا درجنگهای احتمالی باهند در آینده ازین بمب های انسانی کاربگیرد.

ادامه مطلب
 
بــازهــم گـــوشۀ از خاطـــرات گذشـــته PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط سیدآقا هنری، هامبورگ ـ آلمان   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 07:45

بــازهــم گـــوشۀ از خاطـــرات گذشـــتهظاهرشاه قصد دیدار ازبامیان کرد، باید بگویم این اولین وآخرین سفراو درطول چهل سال پادشاهی اش درولایت بامیان بود، بعد ها شنیده شد ازکمکهای ملل متحد بایدازولایت بامیان شاهراهی به ولایت هرات کشیده میشد، که ولایات غور و اروزگان راهم زیر پوشش میآورد، چرا درین مناطق اثارباستانی زیادی داریم که هنوز هم کشف نشده، ودرولایت بامیان طبیعت شاهکارهای خودرا نشان داده، میدان هوایی بین المللی ساخته میشدکه پولداران اروپاو امریکا اواخرهفتۀ خودرا دربند امیربگذرانند.

ادامه مطلب
 
انســــان، از فضیــلت تــا شـــریت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط مسلم اخلاقی   
شنبه ، 29 فروردين 1394 ، 08:38

مسلم اخلاقیدر مورد جایگاه انسان در هستی دو دیدگاه موجود است. در دیدگاه رایج «انسان اشرف مخلوقات» اند و در دیدگاه دوم تاکید و تایید بر «تساوی ذاتی مخلوقات الهی» رفته است. نویسنده منتقد دیدگاه نخست و مدافع دیدگاه دوم است. مهمترین ادله دیدگاه رایج پنج دلیل قرآنی است. نخستین دلیل آیات خلافت الهی آیات ۳۰تا ۳۴سوره بقره است. سه نکته مهم در این آیات مورد توجه مدافعان نظریه رایج قرار گرفته است: یک، انسان خلیفه خدا روی زمین است. دو، امتیاز شناخت و آگاهی انسان.

ادامه مطلب
 
خورشـــید زمیـــن PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط سید اسحق دلجو حسینی   
شنبه ، 29 فروردين 1394 ، 08:45

سید اسحق دلجو حسینیبه زنان مظلوم ولسوالی شنوار ولایت جلال آباد که مظلومانه و ستمگرانه بدستهای ناپاک دلالان وسود پرستان بی خبر وبی خرد در برابر پول ویا تعویض به...
فروش می رسند، واز خود هیچ اختیاری ندارند. وهیچ کس بدفاع از آن مظلومان بر نمی خیزد،این شعر تقدیم میگردد، به آنها و به مادران و خواهران و همه ی زنان ستم دیده ی این سر زمین پر از رنج و بلا و الم.
در گزارش از سرویس رادیو وتلوزیون بی بی سی فارسی، گزارش گر آن از منطقه و مصاحبه با زنان مظلوم که بعضی از آنها گفتند که حتی بیش از چندین بار به فروش رسیده اند؟

ادامه مطلب
 
دورنمـــای شــانگهـــای درمنظـــره ژوپولتیـــک جهـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکو   
شنبه ، 29 فروردين 1394 ، 08:27

دکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکوسازمان همکاری شانگهای به ابتکار روسیه وچین تاسیس گردید. بعدازفروپاشی شوروی امریکا باپیروی ازسیاست نیوریالیسم درحوزه روابط بین امللی چون ابرقدرت یکه تازوبی رقیب برای تسلط وحفظ قدرت بجای اخلاق وآرمانها بطور خود خواهانه تبارز نمود که جهت جلوگیری ازانکسارقدرت وبرای حفظ ثبات درجهان باید یک ثبات دهنده وجود داشته باشد. فروپاشی شوروی باعث گردید تاروسیه چون ابرقدرت بزرگ ازصحنه جهانی رانده گردد وازطرف دیگرچین دررویا رویی مستقیم باغرب وجاپان قرارگرفت.

ادامه مطلب
 
قتـــل دختــر جـــوانی که مــردم بــا وجــدان راسخت تکـــان داد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پروفیسرداکتر حمید هادی، کرولاینای شمالی   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 07:57

قتـــل دختــر جـــوانی که مــردم بــا وجــدان راسخت تکـــان دادچندروز قبل خبرتکان دهنده وتأثرانگیزی راشنیدم، وآن ازین قرار بودکه دخترجوانی بنام فرخنده، که علوم دینی راآموخته بود، و خانواده اش برفضیلت، اخلاق وخداپرستی اوگواهی میدادند، از طرف یکعده مردم کابل، بطوروحشیانۀ به شهادت رسید. راپوراین مصیبت حاکی ازآن بودک فرخنده بعدازادای نمازدرزیات شاه دو شمشیره(رح)، بامجاور یاملایی که درآنجابرای خانمی دربدل پول تعویذ داده بود، داخل مباحثه واستدلال شده وعمل مجاورزیارت را غیراسلامی تلقی کرده بود.

ادامه مطلب
 
اخـــراج اجبـــاری مهــاجـــرین از پاکســــتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری، المیدا ـ کالیفورنیا   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 07:33

عبدالودود ظفری، المیداـ کالیفورنیایوسف گولدستین، گزارشی رازیر عنوان (مهاجرین به زور از پاکستان اخراج میگردند.) درشمارۀ24 فبروری 2015 روزنامۀ نیویارک تایمز به نشرسپرده است. پس ازیک تبصرۀ کوتاه، برگردان فارسی گزارش تقدیم می شود.
پاکستان بصفت وارث قوای استعماری انگلیس، ازبدو ایجاددر1947 دردشمنی پنهان وعیان باافغانستان قراردارد. درطول همین مدت پاکستان به بهانه های مختلف افغانستان رادر مضیقه قرارداده، جلو رشد اقتصادی، تجارتی، ترانسپورتی وغیره راگرفته، تاطرح ستراتژیک خودرا که مطیع سازی حکومات افغانستان است، جامۀ عمل بپوشاند.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 07:36
ادامه مطلب
 
مصـــاحبه با داکتــر مجیب رحیمی سخنـــگوی ریــاست اجراییـــه PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط محمد قوی کوشان و داکترمجیب رحیمی   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 08:09

ریاست اجـــراییه به توافقنـــامۀ ســـیاسی پابنـــد است، جـــانب مقــــابل نیست!ریاست اجـــراییه به توافقنـــامۀ ســـیاسی پابنـــد است، جـــانب مقــــابل نیست!
داکترمجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجراییۀ دولت اسلامی افغانستان، درزمرۀ هیئت همراه رئیس جمهور ورئیس اجراییه درسفر به امریکا به واشنگتن دی سی آمد. بااستفاده ازفرصت، برخی از پرسشهای هموطنان مقیم درامریکا را ازریاست اجراییه، با وی طی مصاحبۀ مشروح درمیان گذاشتم، که باحوصله مندی پاسخ داد. در ذیل متن مصاحبه به نظرگرامی خوانندگان امید می رسد:

ادامه مطلب
 
بایـــدهــا ونبــاید هــا بــرای ثبــات در بدخشـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عنایت الله مبارز   
شنبه ، 29 فروردين 1394 ، 08:52

عنایت الله مبارزدرچیستی وچگونگی حادثه خون بار بدخشان حرف وحدیث های زیاد گفته شد وشنیده شد. ازغم شریکی تا طرح معقول برای برون رفت از بحران استخوان سوزگفتند ونویشتند. هرانسان به آنچه در دهکده ذهن اش داشت به رخ کار داران حکومت وارگ نشینان چرکین کشاند. اینکه دکترغنی وداکتر عبدالله ازعقب این همه طوفان ها بی شرمانه نگاه می کنند وهنوز پاسخ برای جنایت کاران جرم بدخشان ندارندسکوت معنی دارشان قابل بخشش نیست. میخواهم کوتاه به انتقال جغرافیایی جنگ درشمال اشاره ی داشته باشم.

ادامه مطلب
 
هشـــدار به جــوانــان! جوانــان! جوانــان! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد طاها کوشان، فریمونت ـکالیفورنیا   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 07:43

محمد طاها کوشان، فریمونت ـکالیفورنیادست مــا به دامــان دانش ودرایت و کفــایت شمــا!
این بارغنی احمدزی کابل بانک را به پاکستان میفروشد.  داکتر عبدالله از خواب برخیز و این داستان موش گربه را با ژرفنگری و حساسیت ها بخوان و دست بکار شو!

یارب! از عرفان مراپیمانه ای سرشار ده
چشم بینا، جــــان آگاه  و دل بیــدار ده
مدتی گفتار بی کـــــردار کردی مرحمت
روزگاری هم به من٬ کــــرداربی گفتارده
(صائب تبریزی)

ادامه مطلب
 
قتـــل فــرخنـــده، قــربــانی دیگــری در دیــار بی عــدالتی هــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مـــاری خلیـــلی ناصـــری، وودبریج ـ ورجینیا   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 07:54

قتـــل فــرخنـــده، قــربــانی دیگــری در دیــار بی عــدالتی هــا

گـــــوش مروتی کو کز ما نظر نپوشد
دست غریق یعنی فریاد بی صداییم
(بیدل)

اگر فرزندی مادرش را بخاک بسپارد، امریست عادی وداستانیست معمولی. اگر مادری فرزندش رابخاک می سپارد، آوازۀ آن درشهر سایه افگنده وباعث تأثر دیگران می گردد.

ادامه مطلب
 
تلــویــزیون ژونــدون مظهــر تعصب زبــانی و قومــگرایی در افغــانســتان (به ادامۀ گذشته) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط انجنیر عبدالصبور فروزان، نیوجرسی   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 07:40

تلــویــزیون ژونــدون مظهــر تعصب زبــانی و قومــگرایی در افغــانســتان (به ادامۀ گذشته)آقای اسماعیل یون و متعصبین همفکرتان! دریکی ازمقالات قبلی از یک انسان جوانمرد، مؤمن صادق وازیک آدم نامردِ منافقِ کذاب را داده بودم، که اولی فرزند شمالی، شاه حبیب الله کوهدامنی، و دومی نادر غدار، پیر وپیشوای تو وهمفکران تو بود. برای ثبوت ادعا، این دو رامختصری به مقایسه میگیرم تاراه قضاوتهای مردم ما را درمورد آنها کوتاه سازد، و مُمِدّی برای روشن شدن ذهنیت توو هم جنسان تو گردد:

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 07:42
ادامه مطلب
 
...و چنـــین مــا به حقــارت رفتــه ایم! « برگ از تاریخ، نبشته نهم!» PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط امیراحمد لومانی   
شنبه ، 29 فروردين 1394 ، 08:49

امیراحمد لومانیدر پسا درهم فروپاشی حاکمیت ساسانیان؛ روح همدلی و جوهرهمسویی انسانی – تباری در میان توده های ایران زمین رو به مردن گراییده، و در پیامد آن ساختار پیوستهگی ملی توده های ساکن در جغرافیای سرزمین ایران تاریخی از بنیاد درهم فرو می ریزد. با جلوس اعراب بر حاکمیت ایران و سیطره آنان بر محراق قدرت، حاکمیت، فرهنگ و.. چند دسته گی ایدیالوژیکی متضاد همچون بیماری مزمن و کشنده یی اجتماعی،

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 483

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 214

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 386 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.