Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

لحظـــاتی پـُراضطـــراب بــرای افغــانســـتانی درلبـــۀ ســـرآشـــیبی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مترجم: نور محمد خـــــــرمی   
جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:51

 نور محمد خرمییاد داشت مترجم:
خوانندگان عزیز و ارجمند!
متنی را که مطالعه می فرمایید، ترجمۀ بدون کم وکاست گذارش کارلوتا گال و ماتثیو روسنبورگ از روزنامۀ معتبر نیویارک تایمز، در رابطه با وقایع مربوط به انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری افغانستان ؛ مخصوصاً پی آمدهای تقلب وسیع سازمان یافته در این انتخابات است. این گذارش حوادثی بعد ازختم دور اول انتخابات، تا توافق دو کاندید برسر تفتیش آرا و تشکیل حکومت «وحدت ملی» درپی اعلان نتایج مورد قبول انتخابات را به صورت کرونولوژیک به بررسی گرفته است.

ادامه مطلب
 
کــاش وکــلای حــریص خجــالت بکشـــند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نصیر مهرین   
جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:15

کــاش وکــلای حــریص خجــالت بکشـــندخبرِخود اندیشانه و حریصانه ی "وکلای ملت" از جمله خبرهای با بازتاب بیشتر است. رئوس نکات عمده را چشمداشت های حریصانه ی مالی وحقوقی آنها تشکیل می دهد: 25 در صد معاش کنونی، داشتن پاسپورت سیاسی، پاسپورت خدمت برای اعضای خانواده، دومحافظ؛ وهمه و مادالعمر.
از ویژه گی های تصویب خود ساخته ی آن، این است که بدون جنجال وبه زودی تصویب شده است (8 رای مخالف از 125 تن حاضر درمجلس)
نا مبارک تان باشد!

ادامه مطلب
 
پیــروز بــاد اعتـــراضــات مـــدنی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد ابراهیم فتا   
جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:21

محمد ابراهیم فتادیروز بعداز بگو ومگوهای چندین ساعته خبر رسید که مسٔله انتخابات با پا درمیانی جان کری وتوافق رهبران دوتیم اصلاحات و همگرایی وتیم تحول وتداوم ودادن مدال افتخار که البته واقعی نه بلکه بخاطردلخوش ساختن و یک نوع رشوه دادن دیپلوماتیک وزیرخارجه امریکا ونماینده ملل متحد به جناب کرزی حل گردید. اینکه روی چه مسائلی به توافق رسیده اند و چه راهکارهای را برای جداساختن آرای پاک ازنا پاک تدوین کرده اند

ادامه مطلب
 
امتيـــازطلبـــان بــدتــرازطــالبـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالرحمن سلیمی   
جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:25

عبدالرحمن سلیمیگروه طالبان دشمنانِ مختفی ومتواری مردم افغانستان اند، اما نمایندگان شورای ملی دشمنان آشکارای ضد منافع ومصالح مردم افغانستان می باشند؛ پس رده ی دوم بدتراز رده ی اول خواهدبود، چراکه ضرردشمن رویاروی به نسبت دشمنِ مختفی ومتواری بیشترقابل دیداست.
نمایندگان شورای ملی بارها ازسوی برخی نهادها به قاچاق موادمخدر، اختلاس پول، زمین های غصبی وشهرک، دزدی،

ادامه مطلب
 
از بگـــرام بســـوی پکتـــیکا PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی   
جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:40

زندانیـــان رهـــا شـــده از زندان بگـــرام به مشـــوره مـــلا اشـــرف غنـــی و فـــرمـــان کـــرزی عـــاملـــین حـــادثه المـــناک ارگـــون پکـــتیکا.

زندانیـــان رهـــا شـــده از زندان بگـــرام به مشـــوره مـــلا اشـــرف غنـــی و فـــرمـــان کـــرزی عـــاملـــین حـــادثه المـــناک ارگـــون پکـــتیکا.

ادامه مطلب
 
اعــلامیه، خشــونت علیــه خبــرنگــاران نــباید زیــر ســایۀ جریــانات انتخــاباتی، گُــم شــود PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان   
جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:37

شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستاندر هفته های گذشته که کشمکش های انتخاباتی به صورت بسیار داغ و جدی در افغانستان روان، بود، حوادثی برای خبرنگاران در مناطق مختلف کشور رخ داد که تاسف بار است.
دو روز قبل، یک خبرنگار از سوی مردان مسلح در غزنی لت و کوب شده، وسایل کاریش به یغما رفت.
از آن پیشتر یک خبر نگار جوان در روز روشن در شهر مزار شریف به قتل رسید. یک خبر نگار پاکستانی از سوی یک دادگاه ولایتی، به چهار سال زندان محکوم شد.

ادامه مطلب
 
نظـــامِ آب و چــونـــه PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط سیف الله ساعی (ساعی بدخشانی)   
جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:56

شعر طنزی- انتقادی بمناسبت ازدیـادمعاشات اراکین بلنــد رتبۀ  دولنی و پارلمان باصطلاح جمهوری اسلامی افغانستـان:

سیف الله ساعی (ساعی بدخشانی)
شکــرِخدا معاشِ بزرگــان دو چنـد شــده
زیـن پایـه هم وزیــرو رئیسـم بلنـد شــده
(شورای ملک) رفتـه بتـائید وبنــد شـــده
"قـانون" نه حق گشتـه وقانـنمنـد شـــده
اینـک نـــویـــدِ تـــازه وطنــدار، میـــدهـــم
پیغــــام دلســـــوزانـــۀ بـــادار، میـــدهـم

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 29 تیر 1393 ، 08:26
ادامه مطلب
 
آیــا کــودتــای انتخــابــاتی کــرزی – احمـــدزی ناکـــام شـــده است؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتر هارون امیرزاده   
سه شنبه ، 24 تیر 1393 ، 12:22

آیــا کــودتــای انتخــابــاتی کــرزی – احمـــدزی ناکـــام شـــده است؟اخیراً توافقاتی میان داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی در نتیجه فشار سیاسی جان کری وزیر خارجه امریکا صورت گرفته است. بسیاری ها معتقد هستند که جان کرزی نقش"مشکل گشا" را بازی نموده و مانع تنش های دکتر هارون امیرزادهسیاسی در افغانستان شده است. اما به باور برخی آگاهان نیروی محرکه این "مشکل گشایی" را اعتراضات گسترده مردمی و تصمیم اعلام حکومت یک جانبه به رهبری داکتر عبدالله در افغانستان تشکیل می دهد.

 

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 27 تیر 1393 ، 08:15
ادامه مطلب
 
ازدیـــاد فقـــره جدیــد در قــانــون انتخــابــات افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط داکتر جلیله سلیمی   
سه شنبه ، 24 تیر 1393 ، 12:16

داکتر جلیله سلیمی وکـــلا قـــانون اســـاسی را بــه نفـــع خــود تغییـــر دادنــد
...مــردم افغــانســتان جــز مــا کســی دیگـــری را انتخـــاب کـــرده نمیتـــوانند...

این روز ها در پارلمان افغانستان چور و چپاول و پایمال نمودن حقوق شهروندان مردم افغانستان به انوع مختلف جریان دارد.
چند رو ز قبل نماینده گان در پارلمان به نوعی دایمی ساختن حق نمایندگی خود در شورای ملی را به مردم تحمیل کردند و حق امتیازات شهر وندی را به دیگر شهروندان افغانستان محدود ساختند

ادامه مطلب
 
طـــرح دولتِ وحــدت مـــلی از کجـــا ســـر بــرآورد؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نظری پریانی   
دوشنبه ، 23 تیر 1393 ، 14:20

طـــرح دولتِ وحــدت مـــلی از کجـــا ســـر بــرآورد؟سرانجام دو شب پیش، بن‌بستِ انتخابات شکست و نامزدان در حضور وزیر خارجۀ امریکا و نمایندۀ سازمان ملل در کابل تعهد کردند که باید آرای دورِ دومِ انتخابات از سر شمارش و بررسی شود و در نتیجۀ آن، دولت وحدتِ ملی در نظری پریانیکشور شکل بگیرد.

بحث دولتِ وحدت ملی، یک قصۀ نو نیست. دست‌کم از سه سال به این‌سو آقای احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود، پیشنهادِ تشکیلِ دولت وحدت ملی را در چارچوب طرحِ آجندای ملی ارایه کرده بود و

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 24 تیر 1393 ، 12:41
ادامه مطلب
 
حقیقـــتِ حجــــاب PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط دکتور محمد فرید یونس   
دوشنبه ، 23 تیر 1393 ، 13:59

دکتور محمد فرید یونسپیشگفتار:
هدف ازین تحقیق این است تا به سه سؤال جواب داده شود. اول آیا حجاب خاص زنان است؟ دوم آیا زینت خاص زنان است؟ سوم با مطالعه دقیق فیلولوژی یعنی علم لغت شناسی آیا سر پوشی برای زنان حتمی است؟و یا به انتخاب یک خواهر مسلمان مربوط میشود. مطالعۀ لغت در کار ما نهایت ارزنده است زیرا ما متوجه شدیم که در اثر عدم شناخت لغت اشتباهات جبران ناپذیر صورت گرفته است.

ادامه مطلب
 
اشـــتباه تــاریخی و غیــرقــابل جبــران داکتــر عبــدالله عبــدالله PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد سلیم رحیمی   
جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:04

اشـــتباه تــاریخی و غیــرقــابل جبــران داکتــر عبــدالله عبــداللهاشـــتباه تــاریخی و غیــرقــابل جبــران داکتــر عبــدالله عبــداللهتاریخ هر روز تکرار میشود، آنچه نایاب است و تکرار نشدنی، مردان تاریخ اند.
وقتی دقیق نگاه میکنم شباهت زیادی میان دو واقعه تاریخ افغانستان میبینم: اول زمان ایجاد افغانستان جدید و به قدرت رسیدن احمد شاه ابدالی و دوم تجمع مردم در خیمه لویه جرگه به حمایت عبدالله عبدالله.
هنگامیکه نادر شاه به قتل رسید، هرج و مرج در اردوگاه وی پدید آمد، اردو افغانی که متشکل از چهار هزار غلجایی و دوازده هزار ابدالی و ازبک بود تحت قومانده نور محمد غلجایی و احمد شاه ابدالی به طرف قندهار حرکت نمود.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:12
ادامه مطلب
 
از کـــودنی کــرملیـــن، تــا زیــرکی واشنـــگتن!! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط (ضیا) ناشر هفته نامه "افق" استرالیا   
جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:18

(ضیا) ناشر هفته نامه "افق" استرالیاشنیده باشید که گفته اند: (کسی که نان میدهد، فرمان هم میدهد).
طی روز های اخیر تنش ها وکشمکش های انتخاباتی ریاست جمهوری میان تیم های آقایان عبدالله و اشرف غنی احمد زی به جایی رسیده بود که اکثریت قاطع مردم افغانستان صرف نظر ازانکه به کدام یک از نامزدان انتخاباتی گرایش دارند یا ندارند، خود را در مقابل توفان توفنده وخانه براندازی که کمیسیونهای مستقل!!

ادامه مطلب
 
کمیســـیون شــکایــات آمــاده همـــکاری با جــان کــری است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده   
جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:30

محمود منجم زادهداروی پــس از مــرگ؛
کمیسیون های انتخاباتی افغانستان درتلاش برای کسب اعتباراز بین رفته.
با وجود اینکه کمیسیون انتخابات به تصمیم سازمان ملل متحد به گونه ازپروسه انتخابات کنارگذاشته شده است، ولی کمیسیون تلاش می کند به گونه ای به این پروسه دخالت کند. برای اینکه سوء تفاهمی بوجود نیاید ُ ضمن اظهارخوشی ازتوافق هردو کاندید محترم و رسیدن به یک حکومت با ثبات، از مداخله کمیسیون انتخابات باید هراس داشت.

ادامه مطلب
 
آی، اس، آی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سید روح الله رحمت زاده   
جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:44

آی، اس، آیچگونه طالبان توانستند که موتر کارمندان اداره امور را شناسایی وآنرا ذریعه بم از قبل جابجا شده ریموت کنترولی مورد اثابت قرار دهند.وهموطنان ما را شهید ومجروح نمایند.ازاین معلوم میشود که آی، اس، آی آنقدر در دستگاه دولتی ما نفوذ گرده که هیچ قابل تصور نیست. این آی، اس، آی است که طالبان را در عملیات ها رهبری مینماید ورنه خود طالبان به تنهایی خود قادر به انجام چنین عملیات های از قبل پلان شده نیستند.

ادامه مطلب
 
امتیــازطلبــی اعضـــای شــورای مــلی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سید روح الله رحمت زاده   
جمعه ، 27 تیر 1393 ، 07:34

سید روح الله رحمت زادههموطنان عزیز!
جا دارد تاهمه دست بدست هم داده صدای اعتراض خودرا نسبت به امتیاز طلبی از حد گذشته ای اعضای شورای ملی دراین شرایطی که وطن در بحران اقتصادی قراردارد ومردم به یک لقمه نان محتاج اند بلند نمایم. ماده (22) قانون اساسی کشور هر نوع تبیض وامتیاز را بین اتباع افغانستان مردود شمرده است.

ادامه مطلب
 
خاطـــرات زنــدان، از کتــابخــانۀ دانشــگاه کــابل تا ســلول هــای زنــدان پلچـــرخی (بخش هشتم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 23 تیر 1393 ، 13:52

مهرالدین مشیدتیغ دژخیم هر دوشنبه و چهارشنبه گلوی فرزندان راستین این کشور را نشانه می گرفت،
تراژیدی آفرینی های رژیم کارمل فراتر از جنایت قرن

در بخشی از این سلسله نوشته ها اشاره کرده ام که این نوشته ها مجموعه یی از خاطرات پراگندۀ من اند که از فراموشی روزگار درامان مانده اند و از این رو بیشتر به گونۀ پرده در پرده نوشته شده اند.

ادامه مطلب
 
تقـــدیر مـــا در شــــعر اقبـــال PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
سه شنبه ، 24 تیر 1393 ، 12:09

تقـــدیر مـــا در شــــعر اقبـــالرئیس جمهور، حامد کرزی پس از شکست بن بست انتخاباتی با پا درمیانی وزیر خارجۀ امریکا، جان کیری، با او دریک کنفرانس خبری اشتراک کرد و سخنانش را با این بیت اقبال به پایان آورد:

خـــدا آن مـــــــــــلتی را ســـروری داد
که تقدیرش به دست خویش بنوشت

پرتو نادریآیا رییس جمهور در یک چنین موقعیتی، برخلاف موافقت و پشتی بانی ظاهری اش ازمیان جگری، جان کری و حل بن بست انتخاباتی، می خواست بگوید که هنوزگره های کورسرنوشت ما به دست غربیان وعمدتاً به دست ایالات متحد امریکا باز می شود!

ادامه مطلب
 
مشـــارکت مــلی، نــه ســرپــوش تقــلب انتخــابــاتی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عنایت الله مبارز   
سه شنبه ، 24 تیر 1393 ، 12:32

عنایت الله مبارزبیشتر ازیک ده شد زیرنام دموکراسی دستگاه حکومت می چرخد. اینکه حکومت چقدر به ارزش ها واصول دموکراسی پای بندبود همه میدانند. مردمان آزاده این خطه درسیزده سال حکومت داری حامدکرزی سه باربه پای صندوق های رای رفتن و انتخابات را تجربه کردن وهر بار سلامت ومشروعیت انتخابات از سویی مهره های قدرت زیرسوال رفت.

ادامه مطلب
 
ارســـتوکــراســی یــا نمــاینده گــی از مـــردم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط قیس احمد کوهستانی   
سه شنبه ، 24 تیر 1393 ، 11:56

ارســـتوکــراســی یــا نمــاینده گــی از مـــردمدیروز شورای ملی کشور قانونی را تصویب کرد که بر مبنا آن حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی را مشخص میکرد، بر اساس این قانون امتیازاتی برای اعضای شورای ملی درنظر گرفته شده، که در کشور ما نظیری ندارد. امتیازاتی که شاید برای اولین بار در تاریخ دولت این کشور برای یکعده از اعضا دولت در نظر گرفته شده است. مهمترین نکته که در این قانون تسجیل شده بود همان امتیازاتی است که برای اعضا شورای ملی حاضر که نمیتوانند در انتخاباتهای آینده به شورای ملی راه یابند است.

ادامه مطلب
 
صـــدور حکـــم چهـــار ســـال زنــدان به یــک خبرنگــــار پاکســـتانی در افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - اخبـــار رســیده
نوشته شده توسط شورای مرکزی اتحادیه ژورنالیستان   
سه شنبه ، 24 تیر 1393 ، 11:50

صـــدور حکـــم چهـــار ســـال زنــدان به یــک خبرنگــــار پاکســـتانی در افغــانســتاندادگاه ابتدایی ولایت ننگرهار، فیض الله خان، خبرنگار پاکستانی الاصل را به چهار سال زندان محکوم کرد.
فیض الله خان که برای شبکۀ تلویزیونی" ای آر وای" پاکستان کار می کرد، حدود دو ماه قبل از سوی ماموران امنیتی ننگرهار بازداشت شده بود.
در آن زمان رسانه های پاکستانی، گزارش هایی را نشر کردند که در آن گفته شده بود، فیض الله خان پس از ورورد به افغانستان، ناپدید شده است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 24 تیر 1393 ، 12:06
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 440

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 22.07

FARAAKHABAR 22.07

SHAFIE AYAR Nr. 174

کـاندیدان ریـاست جمــهوری

 

به نظـر شما بهتــرین گــزینه بــرای
ریـاست جمـهور آینــده افغـانســتان
چــه کســی میبــاشد؟

به نظـر شما بهتــرین گــزینه بــرای ریـاست جمـهور آینــده افغـانســتان چــه کســی میبــاشد؟

نظـــرسنجـــی انتخــابــات ۹۳

کــدام یک بــرنده دور دوم است؟
 

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 146 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.