Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بخت بیــدار دوســتم در برگــه هــای تــاریخ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالقدیر علم   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 09:17

بخت بیــدار دوســتم در برگــه هــای تــاریخدر دل تاریخ خونین افغانستان افراد وشخصیت های زیاد بگونه های متفاوت تاریخ ساز وخبر ساز بوده اند. برخی ازین شخصیت های با استعداد وپر نبوغ در عرصه های سیاسی ونظامی بعد از مدت کوتاهی اختر بخت شان در شامکاه مرگ ونا کامی غروب کرد واما در میان همه شخصیت ها ئیکه نشیب وفراز های زیادی را تجربه کرد و ستاره ای بختش تا هنوز غروبگاه مرگ ونابودی را تجربه نکرده ستر جنرال عبدالرشید دوستم است کسیکه در چند دهه تاریخ پر شور واضطراب کشور بنوع بیدار ومطرح بوده و

ادامه مطلب
 
رُخ دیگــر پــروندۀ حبیب اســتالفــی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد بهارچوپان   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 07:39

رُخ دیگــر پــروندۀ حبیب اســتالفــی فرمانده پیشین پلیس کابل،آقای جنرال محمد ظاهرظاهر، بتاریخ 03.11.2014 در برنامه ی « قاب گفتگو- سری هشتاد و پنجم » تلویزیون طلوع، درمورد چگونگی گرفتاری حبیب استالف، اظهارت و اشاراتی داشت که در ورای آن «رُخ » دیگر حبیب استالف و پرونده او را میتوان به تماشا نشست.
آقای جنرال از قول حبیب استالف نقل کرد که او وقتی خودش را درچنگ پلیس اسیریافت، سعی کرد مرا تطمیع و تهدید کند.

ادامه مطلب
 
خاطــره هـــا به تعبیــر دیگــر یعنــی وزیــدن ســکوت در ناقــوس زمــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 07:49

مهرالدین مشیدآری چه زیبا است زنده گی و خاطرههای پر از فراز و فرود آن
آری چه خوب گفته اند که زنده گی زیبا و چه به جا و برگزیده است با همه رنج ها و آلام بی پایانش و دررد های تحمل ناپذر و غم های بزرگ اش که همه آذین بند پرشکوۀ آن هستند، شگفت آور این که خاطرههای دل انگیز تر و جاودانه تر آن، زیبا تر از آن اند که قلم را یارای نوشتن و زبان را یارای گفتنش نتوان بود. آری نسیم سبز خاطرات است که برای زیستن قوت ماندن می دهد و برای ماندن قوت رفتن و حرکت کردن.

ادامه مطلب
 
وســـوســۀ خنــاس بر رهبــران حکــومت وحــدت مــلی!! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط ضیا، ناشر هفته نامۀ "افق" استرالیا   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 10:36

وســـوســۀ خنــاس بر رهبــران حکــومت وحــدت مــلی!!
پدرم جنت رضوان به دو گنــــدم بفروخت
ناخلـــف باشم اگر من به جوی نفروشم

پدرِ آدمیان، آدم است و پیش ازانکه آدم به پیامبری برسد، شیطان وسوسه اش به دانۀ گندم کرد. دین باوران معصومیت را فقط در پیامبران میدانند و از جمله شیعه مذهبان در امامان نیز. حال به این نکته می رسیم:
مسلمان معتقد است که شیطان با مسلمان کار دارد و مسلمان را به بیراهه می بَرد. از طرف دیگر کسانی هم هستند که با جامه و عمامه و تظاهر با تسبیح، شیطان را به شاگردی می نشانند.

ادامه مطلب
 
بمناسبت نهــم دســامبر روز جهــاني مبــارزه عليــه فســاد!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 09:33

محمدعلی مهرزادبا علم با ینکه فساد اداری یک بلیه بزرگ ویک خطر اقتصادی واجتماعی نه تنها در کشورما است، بلکه برای ابناء بشر وجا معه بین المللی بحیث یک معضل همه گا نی مطرح است، بناءً به اعتقاد براینکه از بین بردن این پدیده شوم اجتماعی واقتصادی چنان گسترده شده است که همه مرزهای سیا سی وجغرافیای را در نوردیده است،ایجاب می نماید تا به همکا ری بین المللی بر ا ساس اصول واحد بسوی هدف مشترک انجام گیرد.

ادامه مطلب
 
آیا ســید خبیب ســادات معنــای امت وســط را می دانــد؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط پرویز بهمن   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 09:45

آیا ســید خبیب ســادات معنــای امت وســط را می دانــد؟درین مقاله پیشا پیش از خواننده های گرامی بخاطر طوالت کلام معذرت میخواهم؛ من خودم شخصا هرگز پرحرفی را دوست ندارم ولی متاسفانه؛ لاطائلات گویی ها ودشنامگویی های دو ساعته ای جناب سید خوبیب سادات دربرنامهء تلویزیونی شان زیر نام ( امت وسط) مرا وا داشت تا چنین مقالهء طویل بنویسم. این بندهء حقیر فقیر سراپا تقصیر خیلی کوشیدم که فقط بر نقاط مهم وخیلی ضروری چرندیات آقای سادات ترکیز نمایم ولی با آنهم نتوانستم مقاله ام را کوتاه تر ازین سازم. ازینرو از دوستانیکه با حوصله مندی این سیاه مشقی بنده را میخوانند پیشاپیش سپاسگزار می باشم.
يا علي مدد

ادامه مطلب
 
ســنگســار باید گــردد PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 08:06

او مســلمــانهــا ببینــید این عجــایب کــار شــد، پایه ایمــان بلــرزید قلــب مــومــن غــار شــد.

او مســلمــانهــا ببینــید این عجــایب کــار شــد، پایه ایمــان بلــرزید قلــب مــومــن غــار شــد.

ادامه مطلب
 
متــن قطعنــامــه مظــاهــره تــاريخــي ١٣/١٢/٢٠٠١٤ افغــانســتانی هــاي مقيــم المــان در برلیــن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 10:40

محمود منجم زادهبسم الله الرحمن الرحيم

امروز ما جمع شده ايم تا اعتراض ونفرت شديد خود را در برابر مداخلات وتحريكات بي شرمانه برخي حلقات،شخصيت ها وسياست هاي پاكستان دربرابر كشور ومردم ما إبراز بداريم.
ما نه از حزبي نما ينده گي ميكنيم نه از گروه ودسته سياسي،مارا خواست،اراده وارمان هاي صلح طلباته ملت و حب وطن،رسالت و وجائيب ملي بدون در نظر داشت عقايد وديد گاهاي سياسي به اين جا كشيده شده است.

ادامه مطلب
 
فــراخــوان برگـــزاری سی و پنجمیـــن ســالروز شـــهادت شهید محمــد طــاهر "بدخشــی" PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط کمیسیون تدارک و برگزاری محفل سی و پنجمین سال شهادت محمد طاهر "بدخشی"   
يكشنبه ، 16 آذر 1393 ، 07:43

فــراخــوان برگـــزاری سی و پنجمیـــن ســالروز شـــهادت شهید محمــد طــاهر "بدخشــی"
به نام خداوند جان و خرد  کزین برتر اندیشه برنگذرد

حزب دموکراتیک خلق با کودتای خونینش درهفتم ثور 1357 خورشیدی، حاکمیت نیم قرنۀ مطلقۀ خانوادۀ "نادری" را از بین برد ولی بار دیگر اختناق و استبداد را به شیوۀ خشن تر آن بر کشور گسترانید و آتشی افروخت که تا هنوز شعله هایش از سراپای کشور زبانه میکشد.

ادامه مطلب
 
قــرارداد اجتمــــاعی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط دوکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی درمسکو   
يكشنبه ، 16 آذر 1393 ، 08:08

دوکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی درمسکوقرارداد اجتماعی پیام تحول بزرگ اجتماعی است که درزندگی انسانهای اولیه رخ داده است.
بشراولیه که دردامن طبیعت زندگی میکرد درآن وضع هر کس آزاد بود وهرچه می خواست بدون توجه به حقوق دیگران درحد زورو توانایی خود انجام می داد. درنتیجه زورمندان به نا توانان ظلم وستم می کردند در چنان محیطی نا امنی وهرج ومرج حکمفرما بود، برای نجات ازچنین وضعی وبه منظور برقراری امن وامنیت افراد بشرهیات اجتماعی را انتخاب نمودند که

ادامه مطلب
 
تأخیــراعـــلان کـــابینه حکـــومت وحـــدت مـــلی و پیـــامد آن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط الحاج صادق حیدری ژورنالیست تلویریون   
يكشنبه ، 16 آذر 1393 ، 07:29

الحاج صادق حیدری ژورنالیست تلویریونزمانیکه بنیاد یک حکومت اساس خراب داشته باشد، پایه های آن سست ومتزلزل میباشد و نتیجه اش جز خرابی وبربادی چیزدیگری نخواهد بود.
داکترمحمد اشرف غنی که بایک معامله یی بنام حکومت ملی به کمک خارجی ها به حیث رئیس جمهور و دکتورعبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرائیه برگزیده شدند .این حکومت نیزازپشتوانۀ قوی برخوردارنبوده واحتمال داردکه جنجالهای قدرت طلبی بین این دوصورت گیرد.

ادامه مطلب
 
در ولســوالی اشــرف غنــی، طالبــان زنــان را به شـــلاق می بندند! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط سلیمان کبیر نوری   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 08:10

در ولســوالی اشــرف غنــی، طالبــان زنــان را به شـــلاق می بندند!بهتر است که از چند و چون تایتل ها و عناوین متعدد در مورد پروژه انگلیسی (طالبان) منصرف شده، منبعد این تروریستان طالب را " طالبان کرزی - احمدزی" بنامیم.
امروزمردم همه دنیا میدانند که طالبان پروژه انگلیس است.
امروز همگان میدانند که مدیریت پروژه ی طالبان به امریکا سپرده شده بود.
امروز همه میدانند که مصارف و تمویل مالی طالبان به عهده مزدوران تاریخی انگلیس چون آل سعود و سایر شیخان عرب سپرده شده بود.

ادامه مطلب
 
حليـــم تنــوير و اذکــره الکتــرونیکی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پرویز بهمن   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 10:29

حليـــم تنــوير و اذکــره الکتــرونیکیحليم تنوير درتازه ترين مقاله اي كه درسايت افغان سباوون جديد يا دعوت قبلي نوشته است بدوستانش توصيه كرده است كه از گرفتن شناسنامه هاي جديد برقي خود داري ورزند.
آقاي حليم تنوير نوشته است كه حذف نام " افغان " از هويت باشنده گان افغانستان يك طرح نفاق افگنانهء حلقات تجزيه طلب ومتعصب پشتون ستيز وخاينين ملي ميباشد.
اما سوال اينجاست كه : جناب حليم تنوير از چي وقت به اينطرف " افغان" شده است.

ادامه مطلب
 
پشــتونوالي در فــرهنگ قبــيلوي پشــتونها عبــارت از يـك سلســله ارزشــها وقوانيــن غيــرمكتــوب است كــه... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پرویز بهمن   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 10:24

پشــتونوالي در فــرهنگ قبــيلوي پشــتونها عبــارت از يـك سلســله ارزشــها وقوانيــن غيــرمكتــوب است كــه هــر پشــتون واقعــي خــودرا ملــزم به رعــايت آن ميــداند. پشــتونوالي در فــرهنگ قبــيلوي پشــتونها عبــارت از يـك سلســله ارزشــها وقوانيــن غيــرمكتــوب است كــه هــر پشــتون واقعــي خــودرا ملــزم به رعــايت آن ميــداند.
سراج الحق ببركزي زدران در كشور آلمان اين ارزشها را مقدم بر ارزشهاي ديني ميداند. از نظر جناب ببركزي يك پشتون پيش از آنكه مسلمان باشد بايد پشتون باشد.
آقاي ببركزي ميگويد: نزد من پشتونوالي عبارت از: وفا نمودن به عهد، كمك به غربا ومساكين، پناه دادن به مظلوم و دفاع از مظلوم،

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 21 آذر 1393 ، 11:47
ادامه مطلب
 
اشــرف غنــی و گفتمـــان صــلح PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مسلم اخلاقی   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 10:33

مسلم اخلاقیيک فيلسوف آلماني (هگل) گفته تاريخ تکرار مي شود. ديگری (مارکس) اضافه کرده که اگر اينطور باشد تجلی اول آن در قالب تراژدي و ظهور دوم آن بصورت کمدي خواهد بود. حالا بعد از تراژدي تلاش های حامد کرزی برای رسیدن به صلح که می توان گفت؛ بخش از کارنامه ای سیاسی وی بود، ولی آنچنانکه ایشان در این ساحت سعی و کوشش نمود نتیجه ی چندان بدست نیاورد.

ادامه مطلب
 
نامــــردیها PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط خلیـل الله روؤفـی   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 09:39

خلیـل الله روؤفـی
خم شدن درپای دشمن کار نامردان بوّد
نســیه یی حــرّاج درپیکار نامـــــردان بود

رفتن وبیـــــگانه گشـتن ازنهاد و ازنسب
این همـــه آئین ذلت بار نامـــــــردان بود

ادامه مطلب
 
آگهــی کنفـــرانس اروپــایی لنـــدن PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط ستاد برگذاری کنفرانس   
يكشنبه ، 16 آذر 1393 ، 06:58

بنــام خــداوند جــان وخــرد

کنفـــرانس اروپــایی لنـــدن،
تحلیـــل جایگــــاهء امیـــر حبیب الله "کلـــــکانی"
در تــاریــخ معـــاصر افغـــانســـتان

هموطنان گرامی مقیم درکشور هایی اروپایی!
خانمها، آقایون، نو جوانان!
"کنفرانس اروپايى" به منظور تحلیل و ارزيابى ''جايگاه امير حبيب الله كلكانى در تاریخ معاصر افغانستان'' در شهر لندن برگزار میگردد. در اين كنفرانس جمعى از انديشمندان، روشنفكران، نخبگان فرهنگى، فعالان سياسى و مدنى پيرامون ابعاد شخصيتى و كارنامه هاى "عيار خراسان" به سخنرانى خواهند پرداخت. بناءً از شما (خانمها، آقایون، نو جوانان) دوستداران و دلباخته گان حبیب الله ''خادم دین رسول الله'' خواهشمنديم كه ضمن تشريف آورى و مشاركت در این كنفرانس تاریخی سهم ایمانی و وجدانی تان را در قبال این وجیبه ملی تان ادا‍ء نمایید.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 21 آذر 1393 ، 10:51
ادامه مطلب
 
مــوقـــع شــناسی شـــعرا وهنــرمنــدان PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - هنـــــــری
نوشته شده توسط محمد حیدر اختر   
يكشنبه ، 16 آذر 1393 ، 09:16

محمد حیدر اختر     بزرگان فرهنگ و ادبیات ما به این نظرند، که شعر وموسیقی  دو روی یک سکه اند. و یا به سخن دیگر شعر وموسیقی، از زمانه های خیلی دور، باهم عجین شده اند و مکمل یک دیگرگشته اند.پس گفته می توانیم که موسیقی، وظیفۀ خود را در مقابل شعر ادا نموده است. زیرا شعر در لابلای موسیقی، به شنونده  اثر بیشتر می گذارد. وشعر فارسی دری، به روح موسیقی ما جان داده، و به زیبایی آن افزوده  است...ادامــه مطلب

 
خــط‌ آهــن قــزاقســتان–ترکمنســتان–ایــران و ناكــامي ســیاست همــه چیـتز بــدون ايــران PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط -فرزاد رمضاني بونش، پژوهشگر مسائل منطقه   
يكشنبه ، 16 آذر 1393 ، 08:22

-فرزاد رمضاني بونش، پژوهشگر مسائل منطقه موافقتنامه اوليه احداث خط‌ آهن قزاقستان–ترکمنستان–ایران در سال 1386 به امضا و در حاشیه اجلاس رؤسای جمهور حاشیه دریای مازندران در مهر 1386 در تهران  موافقتنامه نهایی احداث این مسیر  آهن  تثبيت شد. اين خط آهن در حدود 910 کیلومتر طول دارد که حدود 700 کیلومتر از این مسیر  در خاک ترکمنستان، 82 کیلومتر آن در ایران و 120 کیلومتر باقی مانده در خاک قزاقستان واقع است.

ادامه مطلب
 
فیتشـــیزم چیســـت؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط قاری عتیق الله ساکت   
يكشنبه ، 16 آذر 1393 ، 07:51

قاری عتیق الله ساکتآیــا بیــن افغــانســـتانی بــودن، شــتر بــودن و خــر بــودن چــه نســبتی وجــود دارد؟
هموطنان عزیز،
درجهانی که همه ملت های دیگربهترین نمادها وسمبول های پر افتخار ومعنادار معنوی را دراسنادهای ملی و هویتی شان چون شناسنامه، بیرق، سرودملی وغیره بکار میبرند، آیا معقول است که درهمچو عصری ما مردم افغانستان درشناسنامه های خود که ازنگاهء حقوق مدنی معرف هویت ماست، عکس خر، اسپ، شتر وغیره حیوانات را به تصویر بکشیم؟

ادامه مطلب
 
ســفرهـــای زیــاد ریس جمـــهور با چی دست آورد؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عنایت الله مبارز   
يكشنبه ، 16 آذر 1393 ، 07:34

عنایت الله مبارزمحمداشرف غنی در مدت دوماه ی کاریش سفرهای متعددی داشت. اهداف کاریش را در سه خط مستقم، منحنی ومنکسیر"کوتاه مدت، میان مدت ودرازمدت" دسته بندی کرد. ازپیامد سفرش به چین وسعودی هنوز وقت است که سخن گفت. ولی نتیجه سفرش به پاکستان ونپال دریک خط مستقیم"کوتاه مدت" برهمه گان آفتابی شد.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 460

TOLO TV LIVE

ِDR. LATIF PEDRAM

ON TAHER BADAKHSHI

SHAFIE AYAR 195

BERLIN DEMONSTRATION

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 138 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.