Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

آیــا تیــم دوکتــور عبــدالله عبــدالله ازمثــلث برمــودای ارگ جــان بســلامت خواهــد کشید؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط انجنیر خلیـل الله روؤفـی   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 06:40

آیــا تیــم دوکتــور عبــدالله عبــدالله ازمثــلث برمــودای ارگ جــان بســلامت خواهــد کشید؟درین روزهای تبدارکه شکیبائی مردم ازاطالۀ روند انتخابات به سررسیده و تشوشات روحی برمغز و روان شان سایۀ سنگین افگنده است، ولی هنوزهم رسیدن تاخط نهائی، معمای این پروسه، دریک هالۀ ابهام ودوپارچه گی قراردارد وهنوزهم کشیده گیهای سیاسی، عدم انجنیر خلیـل الله روؤفـیصداقت وهمدیگرپذیری، بویژه رنگ بازیهای استخباراتی تیم مقدم انتخاباتی، اخطارحوادث را به دنبال میکشد.

پس ازانکه جان کیری بخاطر رفع بحران انتخابات دوباربه کابل سفرکرد، دریک فضای دوستانه داکتر عبدالله واشرف غنی را به آشتی وتفاهم دعوت نموده وبه تشکیل یک حکومت وحدت ملی موافقت هر دوجناح راحاصل کرد،

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 6 شهریور 1393 ، 10:27
ادامه مطلب
 
نمــایشـــنامۀ کمیــدی تفتیـــش آرا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر هارون امیرزاده   
جمعه ، 31 مرداد 1393 ، 06:54

داکتر هارون امیرزادهدر حالیکه روند تفتیش آرا به شدت ادامه دارد و ناظران تیم اصلاحات و همگرایی هر روز با کشف تقلبات گسترده منسوب به داکتر اشرف غنی به ژرفا و ابعاد تقلبات در حضور ناظران بین المللی دست می یابند، جان کری وزیر خارجه امریکا اخیراً در یک معامله سری با دو نامزد رقیب برنده و بازنده دور دوم انتخابات را مشخص نمود. چنانچه انتظار میرود عنقریب رهبران غرب میزبان رییس جمهور انتصابی افغانستان در اجلاس سران ناتو در شهر ولز بریتانیا باشند.

ادامه مطلب
 
میتــود جدیــد مداخـــله پاکســـتان در امــور افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 07:09

میتــود جدیــد مداخـــله پاکســـتان در امــور افغــانســـتان نمی خواستم در این مورد چیزی بنویسم و بعداً آنرا با رسانه ها شریک سازم اما وضیعت حاکم در کشور و مداخله بی شرمانه حکام پاکستان مجبورم ساخت تا حقایق تلخ را با شما شریک سازم نمیدانم ادارات کشفی ما در این باره اطلاعات دارند یا خیر اگر دارند چه تدابیر روی دست گرفته اند. بعضی ها آگاهی دارند که خودم چندین سال است در مورد پاکستان تحقیق میکنم و چند کتاب در باره پاکستان نیز نوشته ام،

ادامه مطلب
 
زمــانی که تابــوت هــای رهــروان ســکویی بــرای هــم آغــوشی رهبــران می شــود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 06:33

مهرالدین مشیدهم آغوشی رهبران بر سکوی تابوت های رهروان
شاید این حرف را شنیده باشید که تاریخ مبارزۀ داد است، برضد بیداد و داد قلب تاریخ است و بیداد خون تاریخ؛ یعنی داد قلب تپندۀ تاریخ است که هر از گاهی خون را به شریان های زنده گی انسان پمپ می کند و نمی گذارد تا خون داد به تاراج بیداد برود؛ اما بیداد برعکس همیشه در برابر جریان داد قرار گرفته و مانع حرکت خون به شاهرگ های حیات انسان گردیده و با شبیخون های شیطانی شریان های داد را مورد حمله قرار می دهد تا با دریدن آنها قلب تپندۀ تاریخ را از حرکت بازماند.

ادامه مطلب
 
طالبــانیــزم: کُنشـــی از ستمگــریهـــای مـــلی یا توطئـــه خــارجی؟ (بخش دوم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط بهمن تکوین   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 07:14

2 بهمن تکوین.    طالبانیزم و "ملت – دولت افغانی":
پس از کنفرانس بن، شکست و ریخت حکومت سیاه طالبان و برقراری حکومت جدید در کابل به سرکردگی حامد کرزی، صفحه نوینی در تاریخ ملت – دولت یا دولت – ملتی در این جغرافیای زخمی بنام افغانستان بازگردید. اما از همان نخست، نشانه های عمیق بازگشت به تاریخ سیاه حکومتهای تبارگرای فاشیست بوسیله اعیان تباری و خادمان حلقه بگوش مشهود بود که رونمایی هرنوع مفهوم "مدرنیته ملت – دولت" را به چالش میکشید. قانون اساسی جدید، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، آزادی بیان،

ادامه مطلب
 
آیا تغییــرات مصــلحتی پولیــس درهــرات میتــواند به حــل مشــکل اختطـــاف ها کمــک کند؟ PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط محمود منجم زاده   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 06:54

آیا تغییــرات مصــلحتی پولیــس درهــرات میتــواند به حــل مشــکل اختطـــاف ها کمــک کند؟بس است بی ثباتی ها و اختطاف ها درهرات: شهروندان رنج دیده این شهر مادران و پدران داغ دیده دیگرکاسه صبر شان بیشر ازلبریز شده است، آیا مقامات امنیتی و ملکی این شهرها رحم ندارید؟ این تقررها درچندین سال گذشته درهرات نتیجه مطلوب نداشته، یکی ازعوامل اش را میتوان عدم شناسایی آنها درمسایل هرات و بافت سیاسی حلقات مشخص داخل هرات دانست، که آنها نیزبرای حل این مشکل کاری چندان موفق نداشته، خواه ناخواه مجبورآ و یا مصلحتآ تسلیم خصوسیات و حلقات مشخص دراین شهرمی شوند.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 07:24
ادامه مطلب
 
تقــلب، بحـــران وعـــدم امنیت در کشــور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالحی نزهت   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 07:25

عبدالحی نزهتسال 2014 با دلهره وسواس و تشوشات مختلف برای مردم ما مایه نگرانی بودبزرگترین نگرانی انتخابات ریاست جمهوری کشور بود؛که به اثری تقلب سازمان یافته به بن بست مواجه گردید،مثلث شیطانی تقلب کشور را به پرتگاه نابودی نزدیک ؛ وبه بحران غیر قابل برگشت مواجه ساخته است؛ البته نگرانی از خروج قوای ناتو از کشور ریشه در ایجاد نا امنی ها در عرصه گوناگون اجتماعی سیاسی و امنیتی به همراه داشت که مسله امنیت در صدر این معضلات بوده؛

ادامه مطلب
 
در افغــانســتان با وقــوع رخداد هــای خونیــن تر از غــزه، هــر روز حــادثۀ سپتمبـــر تکـــرار میشود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 06:36

در افغــانســتان با وقــوع رخداد هــای خونیــن تر از غــزه، هــر روز حــادثۀ سپتمبـــر تکـــرار میشودامریکا را یک بار فاجعۀ دلخراش یازدهم سپتمبر تکان داد و مردم اش را شگفت زده و حیرت زده گردانید که حتا تا هنوز هم شگفتی ها و حیرت زده گی های آن در سیمار امریکایی ها خودنمایی دارد؛ اما از آن به بعد هر روز این حادثه به مراتب خونین تر از امریکا، در افغانستان تکرار می شود. افغانستان را به سرزمین درگیری بدترین فاجعه های قرن مبدل کرده است.

ادامه مطلب
 
ضــرورت حــادِ رســتاخیز بــرای احیــأ و اعتــلای «انسانیت» PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 06:49

محمد عالم افتخاردر اغلب فیلم ها و بگو مگو های آثارهنری و نیز گفتمان های عادی و عامیانه؛ حینی که بناست یک نومیدی فوق العاده از کسی رفع و دفع شود و به طرف؛ امید و استواری و پایداری هدیه گردد؛ چنین جملات حکمی به کار گرفته میشود:
ـ انسانیت که هنوز نمُرده است!؟
ـ آخر؛ انسانیت که هست!؟...
به نظر میرسد حتی بزرگترین فلاسفه و نوابغ هم که عندالموقع چنین احکام را در متون آثار خویش استفاده نموده اند و استفاده مینمایند؛ کمتر به عمق معنایی و مصداقی آنها نظر داشته اند و یا به لحاظ محدودیت های زمانی و مکانی؛ میتوانسته اند نظر داشته باشند!

ادامه مطلب
 
به مناسبت ۱۲اگست روز جهـــانی جوانــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عنایت الله "اکبری" اگاه مسایل حقوقی   
جمعه ، 31 مرداد 1393 ، 06:56

جوانی بگـــذرد ای دوست از پیری مشو غافل
بیا تای فرصتی داری خطای خویش جبران کن

نویسنده : عنایت الله "اکبری" اگاه مسایل حقوقیقبل از همه 12 اگست روز جهانی جوانان را که همه ساله از طرف سازمان ملل متحد و کشور های مختلف از جمله افغانستان در سطح بین المللی و ملی تجلیل و بزرگداشت به عمل می آید تبریک و تهنیت عرض نموده و آرزوی قوت و دلیری مرحله جوانی را بر همه شما عزیزان تمنا دارم. این مقاله بیشتر روی دو نکته متمرکز میباشد: 1- هدف و سابقه تجلیل ازین روز 2- مشکلات جوانان در افغانستان.

ادامه مطلب
 
کمیســیون نامســتقل انتخــابات وبحـــران درکشـــور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط سید روح الله رحمت زاده   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 07:17

روح الله رحمت زادهبحران کنونی کشور زاده کمیسیون مستقل انتخابات است.این کمیسیون خود بحران افزاست.این کمیسیون نمیخواهد که روند بازشماری آرا به وجه احسن آن پیش برود این کمیسیون ازآوان کارخویش تا اکنون به تقلب دست داشته واکنون هم میخواهد که باراه اندازی تقلب پروسه بازشماری آرا را متوقف سازد ویا سد راه آن شود.
دست برد به صندوقها شب هنگام ومشکوک شدن ناظران انتخاباتی هردوتیم به آن .خالی بودن صندوقهای رایدهی ارزگان از جمله مواردی هستند که

ادامه مطلب
 
اعـــلان نتیجــه انتخــابات بدست ارگ است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 06:46

احمد سعیدیهر چند بحث پیرامون انتخابات ونتایج اراء به یک مضحکه تبدیل شده و فکر کردن روی این موضوع هم جزء ضیاع وقت چیزی نیست.واعتراض وانتقاد هم بدون اینکه کدام نتیجه داشته باشد از دید حاکم کشور نماد از دموکراسی وجزء از دست آورد های حکومت سیزده ساله است که مردم باید در همین حد اکتفا کنند وانتظار هیچنوع اقدام واصلاحی را نداشته باشند.

ادامه مطلب
 
عمـــق بحـــران حاضــر و راه هــای مهــار آن در افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالبصیر صهیب صدیقی   
جمعه ، 31 مرداد 1393 ، 06:41

عبدالبصیر صهیب صدیقیبسم الله الرحمن الرحیم

تذکر :
این نوشتار جستاری است در جهت شناخت عوامل بحران در افغانستان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فردی، حقوقی و سیاسی و راه های مهار آن برای ایجاد یک جامعۀ سالم با شاخصه های معرفتی یک ملت، با وحدت سیاسی و حقوقی در عین کقرت گرائی و پلورالیزم مبتنی بر قوانینیکه بر اخلاقیات ثابت و ارزش های دینی و کلتوری ابتناء دارند.

ادامه مطلب
 
انتخــابات دورســوم افغــانســتان يا طــولاني تــرين ســريال PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط الحاج صادق حیدری ژور نالیست تلویریون ملی   
جمعه ، 31 مرداد 1393 ، 06:59

الحاج صادق حیدری ژورنالیستانتخابات دور سوم در افغانستان که بیش از پنج ماه است مردم ما مارا در انتظار کشانیده است. به یک مشکل جدی مبدل گردیده است. مردم ما از تاثیر منفی آن بر زندگی شان شکایت دارند. این پروسه به مثابه سریالهای طولانی است که تماشای آن مردم مارا خسته ساخته است. شهروندان ما به اندازه یی از طولانی شدن این پروسه دلگیر شده اند که دیگر حاضر نیستند در باره انتخابات کسی با آنها سخنی بزند حتی در برابر آن حساسیت کرده اند.

ادامه مطلب
 
آزادی رایگـــان بدست نیــامـــده؛ خـــون بهـــای عـــزیزان مـــاست؟! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 07:32

محمد علی مهرزادسالهای سال، یکی از مهمترین نگرانی های مردم افغانستان این بوده است که چگونه می توانند جلوی به وجود آمدن هرنوع دیکتا توری و استبداد داخلی و خارجی را بگیرند؛ وبا دیکتا توران مستبد وزورگودیروزوامروز که در تشکلهای نیم بند علیه منافع مردم در خارج سازماندهی شده وروی شانهای زخمی اقوام باهم برادر، بحیث نماینده،متولی، وقیم ومعامله گران بازار مکاره به ادرس این قوم وآن قوم این مذهب وآن مذهب جا زده اند از میان برداشته شود،

ادامه مطلب
 
چــالش هــای فـــراروی تفـــاهم انتخـــاباتی و ســرانجـــام آن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرزاد رمضانی بونش، کارشناس مسائل منطقه   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 07:28

 فرزاد رمضانی بونش،بیش از یک ماه از وقت قانونی و موعد مقرر برای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان می گذرد. در این  بین  هر چند در گذشته اشرف غنی احمدزی وعبداله عبداله اعلامیه مشترکی را به منظور ایجاد دولت وحدت ملی در افغانستان به امضا رساندند و در متن توافقنامه امضا شده بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری  گذر از مرحله حساس کنونی در افغانستان بر مبنای اجماع سیاسی و التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات آن،

ادامه مطلب
 
تقســیم قــدرت در افغــانســتان یک اشــتباه سوســیوپولیتــیک است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتور فرید یونس   
جمعه ، 31 مرداد 1393 ، 06:51

دکتور محمد فرید یونستوافق بین آقای عبدالله و آقای غنی برای وحدت ملی یک اشتباه سوسیوپولیتیک و مخالف موازین دموکراسی است با اینکه در افغانستان تعریف خاص برای دموکراسی صورت نگرفته است. از روی قرائن دانستیم که آقای غنی زیاد تر به اتنوکراسی مایل است و آقای عبدالله به دموکراسی. حالا چطور امکان دارد که ما اتنوکراسی را با دموکراسی به هم پیوند دهیم؟ مشکل دوم دخالت ایالات متحده آمریکا است که شدید آرزو دارد تا آقای غنی به قدرت رسد.

ادامه مطلب
 
از کــارنامــۀ "رامیــن مظهــر" نکــوداشت شد PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط روح‌الله بهزاد   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 06:27

از کــارنامــۀ "رامیــن مظهــر" نکــوداشت شداز کارهای شعری رامین مظهر در انجمن قلم افغانستان نکوداشت صورت گرفت.
در این برنامه شمار زیادی از شاعران، منتقدین، استادان دانشگاه اشتراک کرده بودند.
برنامه با خوانشِ شعرهای رامین مظهر توسط خودش آغاز شد و بعد، منتقدین به نقد و بررسی کارهای او پرداختند.
محمد افسر رهبین شاعر و نویسندۀ نام‌دارِ حوزۀ زبان فارسی-دری در این برنامه از کارکردهای رامین مظهر به نکویی یاد کرد و گفت: کارهایی را که تا هنوز رامین مظهر انجام داده است، شمار زیادی از آن به عنوان شعر مطرح است و

ادامه مطلب
 
پادشــاهی که درتبعیــد درفقــرودرمــانده گی زنــدگی کــرد و مُــرد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 07:00

پادشــاهی که درتبعیــد درفقــرودرمــانده گی زنــدگی کــرد و مُــردروزگاردرد آور بنیاد گذاراستقلال افغانستان (دوستان عزیز لطفا این سرگذشت دردناک را بخوانید
این روزها بمناسبت استقلال افغانستان مطالب زیادی به نشر رسیده، بنده میپردازم به گوشۀ از زندگی امان الله خان درتبعید: امان الله خان اخیرعمرش را در تبعید با فقر ودشواری سپری نموده، درحالیکه نادر وظاهرخان دارای های ناچیز امان الله خان در کابل قید و مصادره نموده بودند:

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 07:23
ادامه مطلب
 
اعــلامیه در پیــوند با ممنــوع الخــروج ســاختن یک خبرنگــار خـــارجی PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 07:03

شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستانلوی سارنوالی کشور"ماتیو روزنبرگ" خبرنگار روزنامۀ امریکایی"نیویارک تایمز" را ممنوع الخروج اعلام کرده است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که نیویارک تایمز، نوشته ای را به قلم آقای روزنبرگ به چاپ رسانده که در آن از احتمال تشکیل یک حکومت موقت، سخن گفته شده است.
محتوای این گزارش به عنوان اشاره به یک"کودتا" در افغانستان تعبیر شده و در پی آن  لوی سارنوالی از آقای روزنبرگ خواسته شده تا منبع اطلاعاتی که در این زمینه به دست آورده  را فاش سازد.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 07:12
ادامه مطلب
 
طنــزگــونه، امــا واقعیت است PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط ضیا باری بهاری   
جمعه ، 31 مرداد 1393 ، 06:48

ضیا باری بهاریبخوانید و خواهش است که لایک نکنید، اما اگر نظری داشته باشید در پای این نوشته بنویسید.
دیروز نوشته ای را در صفحۀ فیس بوکم به اشتراک گذاشته بودم، متوجه شدم که یکی از دوستان پیش از آن که مقاله را مطالعه نماید در کمتر از سه ثانیه عاجل یک لایک جانانه برایم گذاشت،

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 444

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 27.08

SHAFIE AYAR Nr. 177

ZIA HAFEZI SHOW

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 78 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.