Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

افغــانســتان درحــالت غــروب بی بــرگشت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالخالق بقایی پامیرزاد، سویدن   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 12:58

عبدالخالق بقایی پامیرزاد، سویدنغنی احمدزی وحامد کرزی ازسالها بدینسو، بااهداف مرموز، مغلق و پیچیدۀ درازمدت بادارهای بی مروت غربی شان، درسرزمین آفتاب تخم کین کاشتند، شخصیت های سیاسی، جهادی ومغزهای متفکر راکشتند یا فراردادند.
آریانای کبیر باتمام خوبی هاوزیبایی ها ومیراثهای قیمتدارش برای بشریت، ازبیخ وبن نابودگشت، خراسانیان نیز درین تندبادهای کشنده که ازجنوب برکشور ماتاخت، ارزشهای جهانشمول قلب آسیا راعوض کردند، جای مردمان پاک سرشت ووطندوست وخدا شناس را، سیاهکاران تاریخ اشغال کردند.

ادامه مطلب
 
شـــاعــر حقیقـــی! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 14:00

پرتو نادریگویند روزی و روزگاری سرزمین هند را راجایی بود جوان‌بخت و کام‌روا. او را به شعر عشقی بود استوار و ژرف. تاشعری می شنید ستاره‌گان چنان کبوتران سپید اندام در ذهنش به پرواز در می آمدند و او خود را نیز چنان کبوتری می دید که بال در بال ستار‌ه‌گان افق‌های بلند آسمان را زیر پر گرفته است.
روزی از روزها راجا به وزیر اعظم خویش دستور داد که ای وزیر اعظم، پیک‌ها بفرست تا همه سرزمین را بگردند و شاعر حقیقی را بیابند و او را به دربار آورند!

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 6 مرداد 1394 ، 09:09
ادامه مطلب
 
رزم جویــان امــریکایی در لبــاس آمـــوزگار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری، المیدا ـ کالیفورنیا   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 12:59

عبدالودود ظفری، المیداـ کالیفورنیاگزارشی ازیوسف گلدستین و اعظم احمد به همکاری خالدالکوزی ازجلال آباد، فاروق جان منگل از خوست ونعمت الله کریاب از اسد آبادکنر، زیرعنوان (مبارزۀ فراتر ازتعهد امریکا درافغانستان) در شمارۀ 30اپریل 2015 روزنامۀ نیویارک تایمزبه نشررسیده است. گزارش پس ازیک تبصرۀ کوتاه به فارسی برگردان وتقدیم میشود.
مردم افغانستان ازطریق نمایندگان خود درلویه جرگۀ مشورتی به عقد موافقتنامۀ امنیتی میان امریکا وافغانستان، به امید قطع جنگ،

ادامه مطلب
 
با شـــاعــری در آبــی ایــوان فلــــق PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 13:50

پرتو نادری
این كدامین صخره است
وین كدامین دریا
كاین چنین نام ترا می‌خواند
وین كدامین نفس سبز نسیم
كاین چنین روح تو در آن جاری است!

علی حیدر لهیب با چنین شعرهایی آغاز می شود. با سروده‌های پیش از فاجعۀ ثور1357. سروده‌های که گاه‌گاهی در دوران جمهوری داودخان در مجلۀ فرهنگی – ادبی عرفان مجال نشر می یافتند. تا کودتا پیروز شد، کودتاچیان درمیان خود و مردم خط سرخی کشیدند و فریاد بر زدند: آنانی که با ما نیستند با دشمن ماهستند! این همان دسته بندی انسان‌ها بر بنیاد معیارهای تنگ و تعصب آلود ایدیولوژیک بود.

ادامه مطلب
 
تــابســتان داغ کـــابل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکو   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 13:56

دکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکوکابل به وساطت امریکا، چین وپاکستان مذاکرات مستقیم را باطالبان ادامه میدهد. ارگ به نتیجه مذاکرات خوشبین است. خزش داعش درنقاط مختلف وحتی مرزهای کشورنگرانی ها رابیرون مرزی گردانیده است، داعش درنتیجه عملیات پاکستان ازشمال وزیرستان درافغانستان درمناطق مختلف و درمرزهای کشورهای آسیا میانه فعالیت های تخریبکرانه خود را تمرین می نمایند.

ادامه مطلب
 
هنــرِ شــاعــری و ســیاست در ایــران PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط جمیل شیرزاد   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 13:47

جمیل شیرزاد نشر شده: چهاردهم جولای 2014 در مجله نیورکر
نویسنده: نیما جهرمی
برگردان: جمیل شیرزاد
سهراب سپهری، شاعر مدرنست ایرانی پس از یک سلسله سفرها به چین و جاپان در سال 1965میلادی، به زبان شعری خود ویژه‌یی دست یافت. این زبانِ شعری ویژه در مجموعه یی تازه یی او تحتِ نام "صدای پای آب" به درستی قابل درک می باشد. سپهری هویت پیچیده یی را از خودش به عنوان یک نویسنده، یک مسلمان، یک نقاشِ همیشه در سفر، یک مردِ کاشانی- جاییکه بنابر روایت‌ها در سدۀ هفتم،

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 13:49
ادامه مطلب
 
اعـــلام خــدمت در پُســت وزارت دفــاع به اســتأذان خــادم دانشــمند مــلت جنــاب رییس جمــهور PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط برید جنرال ارکانحرب لبیب راید   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 13:24

برید جنرال ارکانحرب لبیب رایدبنام پروردگاری که ایمان ویقین را وسیله ی نجات و سعادت افراد و امان و امنیت را سبب رفاه و فلاح ملت ها گردانید ازهمین رو ابراهیم (ع) از پروردگار در خواست نمود: رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً(بار آلها امنیت را در سرزمینم برقرار فرما).
بنا بر تاکید قرٱن کیریم خداوند اراده کرده است که بر مستضعفین زمین منت گذارد وآنان را بر مسند قدرت بنشاند(و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثين).

ادامه مطلب
 
زور تفنگ PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محمد عزیز «عزیزی»   
دوشنبه ، 29 تیر 1394 ، 07:56

محمد عزیز «عزیزی»

به دنیا حــــق، با زور و تفنــگ است
از آن رو قتـــل و ویرانی وجنگ است

زدســــت جــور اربــــابــــان ظالـــــم
جهان با این بزرگی تنگ، تنگ است

ادامه مطلب
 
افغـــانســتان و احتمـــال یک ســـناریوی جــدید PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالناصر نورزاد استاد دانشگاه کابل   
دوشنبه ، 29 تیر 1394 ، 08:20

افغـــانســتان و احتمـــال یک ســـناریوی جــدیدتحولات یازده سپتمبر بعد از جنگ سرد و فروپاشی بلوک کمونیستی، نقطه عطفی در تاریخ افغانستان شد. حضور گسترده امریکا در افغانستان و زیر مجموعه های آن، بستر لازم هم امکانات و هم چالش ها را خلق نمود. رژیم طالبان فروپاشید و نعبدالناصر نورزاد استاد دانشکده زبان وادبیات دانشگاه کابلظام مدل غربی برای حاکمیت دموکراسی و غرب گرایی جای وسیع برایش در این کشور باز کرد. نمونه های مختلفی از نظام های سیاسی در افغانستان تجرب شده است.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 14:06
ادامه مطلب
 
در حاشــیۀ موضـــوع اختــلاس در وزارت معــارف 3 PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نصیرمهرین   
دوشنبه ، 29 تیر 1394 ، 08:17

نصیر مهرین...فراموش مان نباید شود که آگاهی نهادها ومؤسسات نظارت کنندۀ کمک ها از مفاسد، شکوه وشکایت آنها از فساد، ولی اغماض وچشم پوشی از دنبال کردن موضوع، خود نیزمی تواند زمینۀ خوبی برای تحقیق مسأله باشد...

هرچند می توان پذیرفت که چــهرۀ اذیت بار فساد حکومت کرزی، با اختلاس ها و"مکتب های خیالی" فاروق وردک وضاحت نیافته است، اما با توجه به جلوه های متبارز موضوع در هفته ها و روزهای پسین، گمانی برجای نمی نهد که تعفنی که از این فساد برخاسته است،

ادامه مطلب
 
شــیخ الاســلام هـــرات PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط دوکتور محمد عابد حیدری   
دوشنبه ، 29 تیر 1394 ، 07:36

دوکتور محمد عابد حیدریبمناسبت (892) مین سال تولد، و(830) مین سال وفات امام فخر رازی
شاهان و سلاطین سده های میانه یا قرون وسطی، به گواهی تاریخ، از دید اداره، سیاست، جنگ و لشکرکشی، زدن و بستن و بردن،  به غنمیت گرفتن اموال شکست خورده ها و اسیر و برده و کنیز ساختن درمانده گان مناطق به اصطلاح مفتوحه و...  تفاوت چندانی از هم نداشته اند. دلیل عمده اش هم، متاسفانه تقاضای عصر و زمانه  چنان بوده است. اما صفحات تاریخ  عده ئی از سلاطین و شاهان را نیزدر خود ثبت و بما معرفی میدارد که  با سایر هم قطاران  و هم مسلکان شان فرق داشته اند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 30 تیر 1394 ، 10:42
ادامه مطلب
 
نامــه ســرگشــاده به اوبــامــا و پارلمــان امــریکا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط محمد طاها کوشان، فریمونت٬ کلیفرنیا   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 13:02

نامــه ســرگشــاده به اوبــامــا و پارلمــان امــریکا

درآن شــــهری که مــــردانش عصـــــا از کـــــور می دزدند
همان شـهری که اشک از چشم، و کفن از گور می دزدند
مـــــــن از خــــوش بـــــاوری آنجـــــا محبـــت آرزو کــــردم
در آن شــــــهری کــــه فــــریاد از دهـــــان بــاز می دزدند
(مسعود)؟

محمد طاها کوشان، فریمونت٬ کایفرنیابارفتن آقای جان مکین سناتورجمهوریخواه؛به افغانستان و اظهاراتش درباره اراده آقای اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد برون کشیدن همه ارتشیهای امریکا ازافغانستان با استواری وجدیت انتقاد نمود. این درست است که هنوز مشکلات جنگ و خونریزی در افغانستان پایان نیافته وامریکا ازبیخ درین جنگ ناکام مانده وهمۀ سیاستبازان امریکا برای پرده پوشی این شکست هرچه می سنجند؛ پارچه شان کوتاهی میکند.

ادامه مطلب
 
صفحـــاتی ازیــک زنــدگی پُــرنشیب و فــراز PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 12:52

در وصلت وطن و در غربت هجرت (بخش چهارم)

ای چنگ گسسته نغمه کن سـاز
باروح شکســـته شـــو هــــم آواز
ای روح بخــــــوان تـــــرانــۀ غــــم
وی چنــــگ نــــــوای درد بنــــــواز

پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیابهرحال، درین جریان سوختن خانۀ ما، شعله های آتش وصدای مهیب افتادن یک دیوار وسوختن دروازه هاوکلکین ها، لحظه به لحظه وحشتناکتر میشد ودرهمان گیرودار یادم از مرد دوره گرد و افسانه سرایی آمدکه بنام (سادو) گاهگاهی برای طلب صدقه به عقب درب حویلی مامی آمدوکتاب مصوری رابنام قصه های (جنت ودوزخ) روبروی ما میکشود وبانشان دادن تصاویر خیالی شعله های آتش دوزخ برای سوختاندن گنهکاران، داستان ترسناکی رانیزبه آن ضمیمه میساخت...

ادامه مطلب
 
تغییـــر ســیاست پاکســتان در پیــوند به افغــانســتان بــاور کــردنی است؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 13:13

مهرالدین مشیدآیا به تغییر سیاست اسلام آباد در پیوند به کابل می توان باورمند بود؟
به همگان اشکار است که پاکستان دشمنی دیرینه با مردم افغانستان دارد. این دشمنی برمی گردد با اغاز تاسیس پاکستان در سال 1947 و تقسیم نیم قاره هند و به رسمیت شناختن استقلال این کشور از سوی بریتانیا. افغانستان اولین کشوری بود که در سازمان ملل که از به رسمیت شناخنن این کشور خودداری کرد.

ادامه مطلب
 
علــت شــهید شــدن ســربــازان مــا چــه است؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط خواجه محمد نعیم قادری   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 13:30

علــت شــهید شــدن ســربــازان مــا چــه است؟در فاجعه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر و در وردوج بدخشان و هلمند و دیگر شهر ها و شهرستان ها و محلات کشور به خوبی معلوم شد که دست های پیدا و پنهانی در درون و بیرون نظام در کار است که برای از بین بردن نیرو های امنیتی این مدافعان واقعی  خاک و مردم در برابر تهدیدات گوناگون به نفع دشمن کار و فعالیت می کند.   نظر به معلومات و تحقیقات که انجام شده است چند نکته اساسی در شهید شدن نیروهای امنیتی در کار است که در زیر آن را بر می شماریم:

ادامه مطلب
 
نگـــاه چنــد بصــورت فشــرده واجمـــالی در رابطـــه به تحـــولات اخیــر درکشــور. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط سید روح الله رحمت زاده   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 14:02

سید روح الله رحمت زادهاگر بصورت دقیق درپی عملکرد حکومت وحدت ملی برآیم دیده میشود که تما مآ کارکردهای این حکومت در آوردن صلح وثبات درکشور نه بلکه برای به قدرت رساندن طالبان وداعش درافغانستان میباشد.که بصورت فشرده واجمالی ذیلآ بدان اشاره میگردد
1-    یکی از اولیت های کاری حکومت وحدت ملی مبارزه علیه فساد بود.که بسیار عجولانه وشتابزده درباز کشایی قضیه کابل

ادامه مطلب
 
جســـتاری بر ریالیـــزم؛ از واقـــع بینــی تا واقـــع بینــی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 13:08

جســـتاری بر ریالیـــزم؛ از واقـــع بینــی تا واقـــع بینــیرئاليزم در عالم فلسفه به چند معنا به كار رفته است. از جمله يكي از آن، قائل بودن به عالم واقع است؛ اما ایده آلیست ها می گفتند عالم واقع استقلال خارجي ندارد و اين ذهن ماست كه به آن واقعيت ميبخشد. ايدهآليستها در مقابل رئاليستها اين سخن را مطرح كردند كه معتقد بودند، ميتوان به يك عالم خارجي علم آورد و استقلال يك واقعيت خارجي را پذيرفت.

در اين گفتار رئاليزم به معنای دوم آن مورد توجه است و آن، قائل بودن به اصالت ماهيات، قائل بودن به عليت، قائل بودن به ضرورت و قائل بودن به مقتضای ذاتي اين ماهيات است.

ادامه مطلب
 
خجــالت پروفهــا PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط پوهنوال داکتر اسدالله حیدری   
دوشنبه ، 29 تیر 1394 ، 07:40

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

شـرم است زنـدگــی به آقــایـان "ع وغ"
زیراکه نیستند حاکم اوضاع وشوروشین*

بـا ایـنهـمـه قــتــل وقــتــالـهـــا دروطـن
ابــرو خــم نـکـــرده وبـاشـــنــد، دراتــن

 

ادامه مطلب
 
مشــکل دو بــال چــه باشــه چــه پشــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
دوشنبه ، 29 تیر 1394 ، 08:04

احمد سعیدیهمه میدانند عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در حال و گذشته یکی از چهره های مطرح در سرنوشت افغانستان بوده و است. وی درحالیکه طرفداران فروانی دارد دشمنان نیز دارد آقای نور چند قبل حرف حرف را به زبان آورده بوده که زیاد توجه ام را بخود جلب کرد گفته بود مشکل حکومت وحدت ملی موجودیت دو بال است یا به عباره دیگر اینکه این پرندۀ نحیف دو بال دارد که نمیتواند با یک بال پرواز کند، معلوم نیست هدف والی محترم بلخ چه بوده است این پرنده چرا پرواز نمیکند ویا اینکه چرا با یک بال پرواز میکند.

ادامه مطلب
 
تأمـــلی بر طــرح گفتمـــان و راهــکار صلـــح آقــای دکتــر وحیــدالله PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سلیمان کبیر نوری   
دوشنبه ، 29 تیر 1394 ، 08:29

سلیمان کبیر نوریاین طرح به راستی جدی و قابل تإمل و راجع کننده مسئولیت به همه و هر یک ماست؛ اگر دقیق و درست و عملی است که یاالله! باید به لشکر اجرایی آن بپیوندیم و اگر کم و کسر و ابهام و ـ خدای نخواسته ـ مشکل دارد؛ به رفع و رجوع نقص و به بهشد و بهبود آن باید عقل و وجدان و شرف و غیرت افغانی و انسانی خود را به کار اندازیم!

ادامه مطلب
 
ضــرورت انقــلاب اجتمــاعی در افغانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط و به اهتمام (مبارز دلیر)   
دوشنبه ، 29 تیر 1394 ، 07:07

ضــرورت انقــلاب اجتمــاعی در افغانســـتان

فهرست مطالب:
1. تعریف امپریالیزم و توضیح آن
2. مبازه مسلحانه به ضد توطئه و دسایس امپریالیزم و مزدورانش
3. تروریزم وکلیه مفاسد اجتماعی زاده خصلت اعمال امپریالیزم است
4. منشاء اصلی بدبختی های افغانستان از کجا سرچشمه گرفته است
5. علت ناکامی شواری صلح در افغانست چیست؟
6. چطور میتوان از ورطه هولناک موفقیت حاصل کرد
7. حصول استقلال و تامین دموکراسی واقعی را چطور میتوان آورد
8. کشف و افشای اسخبارات بین الملل و مانع فعالیت آنها
9. تساوی حقوق تماما ملیت های ساکن در افغاسنتان را تامین نمود
10. برقرار نمودن روابط دوستانه با تماما ممالک جهان بدون وابستگی سیاسی

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 29 تیر 1394 ، 08:43
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 496

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 222

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 163 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.