Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

سنگســـار رخشــانه فــراتر از فاجعــه و بزرگتــر از جنایت؛ عمــلی ضد دینی و اما با توجیــۀ دین ســتیزانه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 4 آذر 1394 ، 08:46

مهرالدین مشیدبدون تردید حادثۀ غم انگیز غور به مفهوم عمق فاجعۀ دینی در جهان اسلام و بویژه در افغانستان جنگ زده زمانی واقع می شود که دین در پنجه های آهنین تحجر اسیر شود و توانایی های پویایی و بالنده گی خود را از دست بدهد. قرائت دینی به موزه های سیاسی قدرت افگنده شود و ارزش های دینی در جامعه خوار و زبون شود و بالاخره دین در چنگال مشتی جاهل و ناآگاه به ابزار عقده گشایی و استبداد بدل شود و شماری دینداران جاهل و بی خبر در خدمت این گونه افراد قرار بگیرد.

ادامه مطلب
 
تحمیــل حکــومت بیمـــار و رهبـــر بیمـــار بر مــردم افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 08:31

تحمیــل حکــومت بیمـــار و رهبـــر بیمـــار بر مــردم افغــانســـتانپاکســـتان مــداخــله در افغــانســتان را با دسیســه هــای رنگــارنگ آذیــن می بنــدد

با گذشت هر روز از حکومت وحدت ملی دشواری های آن شایع تر و عمیق تر و گسترده گی توطیه تقلب های انتخاباتی آشکار تر می شود. این حکومت قربانی تیوری توطیه شده است؛ دسیسه ییمهرالدین مشید که یک رویداد حاضر یا تاریخی را نتیجۀ برنامۀ مخفیانۀ گروهی توطیه گر می داند. هرچند این توطیه از بسا جهات متفاوت تر از سایر دسیسه ها است؛

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 4 آذر 1394 ، 11:25
ادامه مطلب
 
نگــرشی از خــانم شــهرنوش پارســی به کتــاب (رهــا در بــاد) PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط شهرنوش پارسی پور   
سه شنبه ، 26 آبان 1394 ، 08:30

"رها در باد"، نوشته ثريا بهاءدر مجلۀ (بررسی کتاب) چاپ لاس انجلس، پارسی پور، نویسندۀ مشهور ایران است که داستان‌هایش به زبان‌های گوناگون دنیا ترجمه شده و از سوی هجدهمین کنفرانس پژوهش‌های زنان در آمریکا، به عنوان زن سال برگزیده شد.
نگاهى به "رها در باد"، نوشته ثريا بهاء
شهرنوش پارسی پور شهرنوش پارسی پور
افغانستان در برهوت تاريخ رها شده بود. اين جامعه كوهستانى كه در برزخى در شرق ايران قرار گرفته است، به دليل موقعيت جغرافيايى خود در دهه هايى كه جهان با شتاب به سوى جلو حركت مى كرد در تاريكى باقى ماند. گفته مى شود كه اگر تمام اختراعات و اكتشافات دنيا را صد فرض كنيم، يك درصد آن سهم تمام دوران هاى تاريخى و تمام كشورهاى جهان و نود و نه درصد آن سهم صد سال اخير است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 26 آبان 1394 ، 08:34
ادامه مطلب
 
باقــی قــایل زاده، شــاعــری در آن ســوی مــوج‌های بنفــش PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتونادری   
پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 09:15

باقــی قــایل زاده، شــاعــری در آن ســوی مــوج‌های بنفــش وقتی می خواستم در پیوند به شعر شاعر نابینا باقی قایل زاده چیزهایی بنویسم، خاطرۀ چند روز پیش در ذهنم زنده شد. دانشگاه افغانستان در کابل، سومین سال پایه گذاری اش را جشن گرفته و شب شعری برپا کرده بود. در آن شب شعر دختر جوانیپرتونادری به نام بنفشه احمدی پارچه شعری خواند از سروده‌های خودش. چشم‌های زیبایی داشت و نمی انگاشتی که این بانوشاعر جوان با چنین چشمان زیبایی نمی تواند شنونده‌گان خود را ببیند. در کنار رییس دانشگاه افغانستان جناب فرامزتمنا نشسته بودم، آرام در گوشم گفت که این شاعر نا بیناست. نابینای مادرزاد. دل‌تنگ شدم.

ادامه مطلب
 
کــوچــه گــردان با احســاس بهتــر از قصــر نشـــینان بی احســـاس PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
سه شنبه ، 26 آبان 1394 ، 08:36

احمد سعیدیمسلما هیچ وجه مشترک بین درد مندان آواره وبا احساس در رجاده وقصر نشینان لمیده بر تخت وبستر آسایش وآرامش وجود ندارد.چنانچه هفته گذشته احساس این درد مندان جاده وکوچه چون موج متراکم شهر را فراگرفت وداشت قصر ریاست جمهوری را با هم نشینان بی احسا سش به واکنش وا داشت و اریکه در باریان ومعامله گران قدرت احساس ودرد جوانان پر درد را به باد استهزاء گرفتند ومنا دیان راه حق وعدالت را افراد غیر مسئول وبی همه چی وکوچه گرد لقب دادند.

ادامه مطلب
 
فــریادی بــه پهنــای یک مــلت از گلــوهــای بریــده شــهدای جاغــوری PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط اکبر نوابی   
سه شنبه ، 26 آبان 1394 ، 08:40

اکبر نوابی کشتن و سربریدن هفت "انسان" هفت شهروند "هزاره" در زابل رویدادی تکان دهنده ی بود که با رویکرد نهایت وحشیانه و غیر انسانی گروه داعش و یا طالبان صورت گرفت.
این رویداد تلخ و غم انگیز قلب میلیونها انسان را در افغانستان و خارج از آن بدرد آورد و اشک را در چشمانشان جاری کرد. هرچند این اولین کشتار و سربریدن این گروه ها در افغانستان نبود و آخرینش هم نخواهد بود؛

ادامه مطلب
 
چــاره چیست: تســـلیم یــا ایســتاده گی؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پوهمنل دکتراسد محسن زاده   
پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 08:52

پوهمنل دکتراسد محسن زادهخیزش های دامنه دار سال های گذشته درکشورهای سرمایه داری در ضدیت با جنگ، نظامیگری، کاهش خدمات اجتماعی، تجاوز بر حریم آزادی های فردی، بیکاری و سایر مظاهر سیاست های نیولیبرال؛ نشاندهنده رابطه همزیستی قدرت و مقاوت دراین جوامع بوده؛ و بحث و گفتمان بزرگ سیاسی ـ اجتماعی را در پی داشت. دراین میان نیروهایی فقط به نقد جامعه، قدرت و سنت بسنده کرده و

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 09:01
ادامه مطلب
 
پاکســتان بشــما پشت کــرده مــا بغـــل میکنیـــم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 09:07

احمد سعیدیهفته گذشته سفیر هند آقای امرسنها با محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملاقات مفصلی داشت بعد از ملاقات از طریق رسانه ها شنیده شد که آقای اتمر در هفته جاری عازم هندوستان می شود.

باور دارم رهبران حکومت وحدت ملی حالا دانسته اند که یکسال پاکستان مارا فریب داد و دها سال دیگر نیز سر ها را تر کرده پشت پاکی خواهد رفت، من هم در گذشته و هم در حال حاضر باور نداشته و ندارم که پاکستان صادقانه در راه صلح و امنیت افغانستان را همکاری کند

ادامه مطلب
 
رولا همســراشــرف غنی بــرای چهــار روز به آلمــان پناهنــده شــده تا گـــریه و زاری بانــوان را درکابــل نشـــنود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده   
سه شنبه ، 26 آبان 1394 ، 08:12

رولا همســراشــرف غنی بــرای چهــار روز به آلمــان پناهنــده شــده تا گـــریه و زاری بانــوان را درکابــل نشـــنودو گزارشات دیگری:
رولا غنی زمانیکه زنان افغانستانی درغم و ماتم می باشند، وجاده های کابل از زنان یخن کنده و چشمان پراز اشک درماتم هفت زن، کودک و مرد افغانستانی، که گلو شان با تیغ کسانیکه که به گونه ای با بخشی از ارگ نشینان درتماس میباشند، دریده شده فرار را بر قرار ترجیع داده به برلین پناه برده است. در رسانه های المانی کوچکترین خبری از سفر رولا غنی به برلین منتشر نشده است و گویا گفته میشود.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 26 آبان 1394 ، 08:27
ادامه مطلب
 
حکـــومت رشــخند PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط سید روح الله رحمت زاده   
پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 09:02

سید روح الله رحمت زادهدوستان عزیز:- مردم ما تا حال بخود می بالیدن که حد اقل یک نظام تحت نام حکومت وحدت ملی درکشور خود دارند که ار منافع مردم دفاع وعدالت اجتماعی را تآمین خواهد نمود .وبرای حکومت داری خوب نابغه آخر زمان متفکردوم جهان جناب اشرف غنی، ضیآ مسعود را که به زعم ایشان جامع الکمالات نیز هستند بحیث مشاورالمختار درامور حکومت داری خوب تعین بست نموده اند.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 09:05
ادامه مطلب
 
شــریعت ابــزاری به دست دیــن فروشــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط عیدمحمد عزیزپور   
سه شنبه ، 26 آبان 1394 ، 08:04

عیدمحمد عزیزپورهرچند چهارده قرن است که سوداگران و سودخورانی که به دنبال نعمت های دنیایی اند، شریعت را همچون ابزار برای به دست آوردن نعمت های مادی و دنیایی خویش استفاده می کنند، اما بیش از 30 سال است که در کشور ما، این عنعنه همه شمول شده است، یعنی هرکسی می کوشد از دیگری پس نماند و با ازبرخواندن «بسم الله»، «نعوذ بالله»، «لاحول ولا»، «الحمد الله» و «الله اکبر» و غیره ثابت کند که «الحمد الله» مسلمان است و اگر از دیگران مسلمان تر نباشد، بی دین تر که هرگز نیست.

ادامه مطلب
 
داعــش از زایــش تــا همــایـــش PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
سه شنبه ، 26 آبان 1394 ، 08:23

احمد سعیدیتا زمانیکه بازی گران منطقوی و فرا منطقوی جنگ در افغانستان را مشکل داخلی افغانها دانسته طالب و داعش را پدیده نا امنی های داخلی قلم داد کنند باور داشته باشند طوریکه تروریزم گلیم خود را زمانی در امریکا و دو روز قبل در فرانسه هموار کرد کشور های دیگری اروپایی و امریکایی نیز انتظار همچو دهشت و وحشت را در خانه مصون خود داشته باشند.

ادامه مطلب
 
نــزیهی جلـــوه، شـــاعری کــه بســیار می خــواند، کــم می نوشــت. PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
سه شنبه ، 26 آبان 1394 ، 08:16

نــزیهی جلـــوه، شـــاعری کــه بســیار می خــواند، کــم می نوشــت.محمد کریم نزیهی که به زبان‌های پارسی دری و ترکی اوزبیکی شعر می سرو در شعرهایش« جلوه» تخلص می کرد. شخصیت با شکوهی داشت با ابعاد گوناگونه فرهنگی و سیاسی – اجتماعی. پا بند به اصول و ارزش‌های انسانی در سیاست، تعهد و مسوُولیت در شعر و پژوهشهای ادبی – تاریخی. آشنا با فسلقه و جامعه شناسی و آگاه از جریان‌های‌فکری مغرب زمین. پرتو نادری
نصرین مهرین در چند جملۀ کوتاه این گونه شناختی از او به دست می دهد: « شخصیتی با چنان اندوخته‌های ادبی، فلسفی و جامعه شناسانه در زنده‌گی‌اش دارای بعد دیگری از علایق و فعالیت‌ها نیز بود. مبارزۀ ضد استبداد و خواهان اطلاح طلبی و بهبود خواهی اوضاع افغانستان و مردم آن.»
لاله رخان سرو قد، نصیر مهرین، 1391، ص80.

ادامه مطلب
 
کاهــش رشــد اقتصـــادی افغــانســتان در حکــومت وحــدت مــلی نسبت به حکــومت پشــین! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اقتصــــادی
نوشته شده توسط غلام دستگیر رضائی   
پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 09:23

غلام دستگیر رضائیبا آغاز بکار حکومت وحدت ملی شهروندان کشورامیدوار به تغییر در زندگی اقتصادی اجتماعی ودر کل بهبود در وضعیت اقتصادی کشور بودند. اما با گذشت نزدیک به یکسال ازآن دیده می شود که نه تنها آرزومندی شان به حقیقت نپیوست بلکه شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی واجتماعی می باشند. البته امیدواری مردم به تغییر یک امر درست وبجا است،اینکه دولت چرا نتوانسته بسترمناسب رشد اقتصاد را مساعد سازد ودر نتیجه بهبود را در وضعیت زندگی مردم فراهم سازد، نیاز به نگاه ژرفتردر موضوع دارد که باید به آن مکث شود.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 09:25
ادامه مطلب
 
تظــاهــرات ننگــرهــار ودست آورد هــای معــکوس حکــومت وحــدت مـــلی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 09:20

احمد سعیدیروز یکشنبه همین هفته هشتم نومبر 2015 مصادق  عقرب 1994 محصلین پوهنتون ننگر هار برسم اعتراض علیه شیوه مدیرت مدیر لیلیه پوهنتون شعار های دادند که تنه نیمه لرزان دولت اختلاف ملی را بیشتر از پیش تکان میداد.مظاهره کنندگان در حا لیکه پرچم طالب وداعش وحزب التحریر را بر افراشته بود فریاد میکشیدند ما جمهوری نمیخواخیم ما دموکراسی نمیخواهیم ما دولت اسلامی، امارت اسلامی وخلافت اسلامی میخواهیم.

ادامه مطلب
 
اتحــاد، همبســتگی و عمـــل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط رحمت الله روند   
سه شنبه ، 26 آبان 1394 ، 07:57

رحمت الله رونددر شرایط بغرنج جنگ که اوضاع به سرعت و پیهم دگرگون میشود، زمان نیز با شتاب بیشتر از احوال عادی به پیش می تازد.بیست وهفت سال و اندی جنگ وبرادر کشی در کشور بیش از همه دگرگونی های دوسده پسین با خود تحول آورده است.اگر از سایر پیامد های جنگ بگذریم که موشگافی بیشتری را ایجاب می کند، تغییراتی که در پهنای معرفت اجتماعی و آگاهی سیاسی مردم به وجود آمده است، خیلی چشمگیر به نظر میرسد.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 26 آبان 1394 ، 07:59
ادامه مطلب
 
وجــدانهــای بیمـــار واحســا س هــای مــرده PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد قدیر علم   
پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 09:11

محمد قددیرعلموجدان چقدر خوابیده واحساس چقدر مرده باشد تا از مشاهدۀ صحنه سنگسار یک دختر در بیایان آباد وحشت زای غلمین نشر مد،آب نشود وزیر خاک نرود.ایمان چقدر ضعیف باشد وانگیزه دفاع از آزادی وانسانیت تا چه حد زیر خاک رفته باشد تا با شنیدن فریاد الله الله تن خون آلود ونیمه جان رخشانه یکباره از جا نخزید وبخاطر دفاع از نا موس وانسانیت به جنگ دشمنان علم، دین وانسانیت شمشیر عدالت خواهی از نیام بیرون نیاورد.؟اگر انسانییت عاری از وجدان واحساس وایمان وانگیزه باشد پس زندگی به چه کار اید؟

ادامه مطلب
 
عـــلل پیــروزی حــزب عــدالت و توســعه در انتخــابات ترکیــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط فرزاد رمضانی بونش، پژوهشگر و کارشناس منطقه   
پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 08:45

 فرزاد رمضانی بونش، پژوهشگر و کارشناس منطقهدر هفته های گذشته بیشتر نگاه کارشناسان و نظرسنجی ها نشان دهنده نتایجی شبیه نتایج انتخابات گذشته در ترکیه بود که در آن حزب عدالت و توسعه نتواند ۴۴ درصد آرا لازم را برای تشکیل دولت بدون نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب، به دست آورد. چنانچه مهمترین این نظرسنجی ها می توان به نظرسنجی موسسات و شرکت‌های نظرسنجی Andy-AR, ORC, Gezici, AKAM, Metropoll,  MAK, SONAR, IPSOSاشاره کرد.

ادامه مطلب
 
انجمـــن اخــوت دزدان!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 08:38

محمدعلی مهرزادبا اعتقاد به این واقعیت،همواره کسانی یافت می شود که اصلاً استبداد را برحق ومطلوب می انگارند؛ درست همانگونه که آزادی درنظردوست دارانش مطلوب است. هرگاه حاکم ویا دیکتا توربه سردسته دزدان تبدیل شود، همه لمپن واوباشها موجود درمیان ملت( البته منظور،دزدان ورهزنان که درنیک وبد حکومت نقش ندارندنیست) وهمه کسانی که دنبال فرصتی می گردند که

ادامه مطلب
 
پیــام اعتــراضیه بنیــاد اوســتا در برابــر برنامــه های برگشت جبــری پناه جویــان افغــانســتانی از اروپــا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط بنیــاد اوســتا   
پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 08:54

پیــام اعتــراضیه بنیــاد اوســتا در برابــر برنامــه های برگشت جبــری پناه جویــان افغــانســتانی از اروپــااتریش، نوامبر ۲۰۱۵
درهفته های گذشته اظهارات وزیر داخله جمهوری فدرالی المان در باره برگردانیدن جوانان پناه جوی افغان به کشور؛ زمینه ساز ناآرمی ها در بین هزاران پناه جوی افغان شده و باعث بحث و گفت و گوها در باره وضع امنیتی، اقتصادی و اجتماعی درافغانستان نیزگردید.
آقای دی میزیز دراظهاراتش گفت :
ـ به طور فزاینده پناه جویان افغان ازپایتخت کشورکابل و یا از قشر متوسط الحال جامعه می آیند. دولت المان و رهبری افغانستان همنظر اند که جوانان افغانستان وخانواده های متوسط الحال در کشورشان باقی بمانند و آنجا کشورشانرا آباد سازند.

ادامه مطلب
 
آیــا روســیه وایــران توانــائی مقــابله با پــروژه داعش و جنــگ سنــی و شیــعه را خواهــد داشت؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط کریم پوپل   
پنجشنبه ، 21 آبان 1394 ، 08:48

کریم پوپلدر کشورهای اسلامی دو جنگ هم‌زمان از طرف کشورهای غربی چون انگلیس ایتالیا فرانسه آمریکا دول اسلامی مانند ترکیه قطر امارات متحده سعودی و دولت اسرائیل برعلیه دولت ایران سوریه یمن که از پشتبانی دولت روسیه و نهایتاً چین برخوردار است براه انداخته شده است. هردو این جنگها در نتیجه به نفع کشورهای غربی تمام شده دولتهای اسلامی بخصوص کشورهای عربی که طی سالهای اخیر رونق گرفته است تباه و برباد خواهد شد. دوباره آباد شدن و برقرار صلح آن مانند صلح افغانستان خواهد بود.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 512

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 249

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 206 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.