Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

پــس لـــرزه هـــای ســفر راحــل شـــریف و انتظـــارات حکــومت وحــدت مـــلی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 19:55

پــس لـــرزه هـــای ســفر راحــل شـــریف و انتظـــارات حکــومت وحــدت مـــلیاز ایجاد حکومت وحدت ملی اضافه تر از یک ماه می گذرد، گام های برداشته شده که جایگاه خود را دارند، اما گام اصلی که آوردن امنیت است تا هنوز در پرده ای از ابهام است.

طی یک ماه گذشته حوادث خونین و هولناک رخ داده، گرچه حادثه روز یکشنبه هژدهم عقرب 1393 احمد سعیدیدر قومندانی امنیه کابل را طالبان به خود نسبت داده اند، که شخصی به نام مولوی یحیی بدخشانی این عملیات را انجام داده، ولی من این ادعای طالبان را دور از حقیقت میدانم.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 27 آبان 1393 ، 23:49
ادامه مطلب
 
خانــم رولا غنــی اینجــا افغــانســتان است، شـــتاب نکنیـــد! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 20:09

مــردم افغــانســتان تا هنــوز هــم بهــای شــتاب ملـــکه ثریــا را نپـــرداخته اند.مــردم افغــانســتان تا هنــوز هــم بهــای شــتاب ملـــکه ثریــا را نپـــرداخته اند.
اینجا افغانستان است، شتاب نکنید!
م هنوز هم بهای شتاب ملکه ثریا را نپرداخته ایم
پس از حضور خانم رولا غنی در مراسم تحلیف رییس جمهور غنی و یادآوری های نیک او از خانمش که چقد در زنده مهرالدین مشیدگی آقای غنی تاثیر گذار بوده است. این حضور خانم رولا غنی و به خوبی نام بردن از او بوسیلۀ شوهراش، نقطۀ عطفی در تاریخ جامعۀ سنتی افغانستان پس از چهار دهۀ اخیر است. حضور گرم رولا غنی و ظاهر شدن او در کنار شوهراش گامی بود که برغیابت چندین دهه زنان رییس جمهوران کشور در افغانستان نقطۀ پایان گذاشت.

ادامه مطلب
 
مـــا چـــه بــه دست آوردیـــم؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری المیدا کالیفورنیا   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 22:01

عبدالودود ظفری جنگ ســری امــریکــا درافغــانســتان 1979- 1989
دشمـــن قـــدرتمنــد: اتحــاد شــوروی

درجریان جنگ سرد وپس ازختم آن، اولویت های جدی مقامات استخباراتی امریکا راجمع آوری اطلاعات ازفعالیت های نظامی شوروی تشکیل میداد. برای پالیسی سازان امریکااین یک موضوع مرگ وزندگی بودکه بدانند درداخل بزرگترین قدرت نظامی جهان چه میگذرد، تاحرکت آنرااز قبل درک بدارند. آخرین عملیات بزرگ نظامی شوروی، تهاجم به سلواکیا درسال1968 وبحران موشکهای کیوبا درسال1962 بود.

ادامه مطلب
 
فــاشــــیزم و فــاشیســـت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط عزیز آریائی   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 21:05

عزیز آریائیفاشیزم واژه عامی است که میتواند مشتمل بر تمامی اقشار متعصب جامعه به شمول قومی، نژادی، سمتی، مذهبی و قبیله ای اطلاق گردد.
فاشیزم در تاریخ بشری دارای سابقه طولانی بوده و بیشتر در دوره های فراعنه مصر باستان سیر صعودی داشته است. در آغاز ظهور دین مقدس اسلام،این خصلت رزیله (فاشیزم) در سرزمین عرب نیز به اوجش رسیده بود که حتی حلقه تفکر فاشیزم در خود کامگی و برتری جویی مطلق فردی که حقیقت عقب سکه یک فاشست است برملاء شده است.

ادامه مطلب
 
کابینــه جــدید چگـــونه خواهــد بــود؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالحی «مرام»   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 21:39

عبدالحی «مرام»ازهمـــان مفســـدین پیــش یا انســان هــای با وجــدان وخـتداپــرست وپاکــــدامن؟
میهن ما افغانستان و مردم ما افغانستانی ها هستند وقرنها درازی است، ازآریانای کبیر، خراسان اسلامی وتابه امروز، دراین سرزمین پهناوروغنامند ویاکوچک، فیچی شده وخیلی فقیرزنده گی کرده اند، جوان مردانه، آزاده، همبسته، یابرده واروتحت ستم، ستمگران گوناگون، خودی یا بیگانه، ازامارت های دست نشانده وپادشاهان مزدوروامیرالمو ء منین چاکرصفت وریاست جمهوری های گوناگون وبامحتوا وشکل های مختلف آن.

ادامه مطلب
 
مــأمـــوریت کـــابل -٥ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکتور لعل زاد   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 21:11

برگردان: دکتور لعل زادنویسنده: الکساندر برنز
برگردان: دکتور لعل زاد
لندن، نومبر 2014
پیشگفتار برگردان: الکساندر برنز در اواخر سال 1836 از طرف ایرل اکلند گورنرجنرال هند دستور می گیرد تا "ماموریت کابل" را به عهده گیرد. موصوف در راس هیئتی بتاریخ 26 نومبر با کشتی از بمبئی حرکت کرده و بتاریخ 13 دسمبر وارد خشکه در سند می شود. در روز نو سال 1837 به تاتا رسیده و بتاریخ 18 جنوری به حیدرآباد می رسد. بتاریخ اول مارچ به میتانی رسیده، بتاریخ 30 مارچ از خیرپور حرکت نموده و به روری بکهر پیشروی می کند. اتک را در ماه اگست عبور نموده و وارد پشاور میشود.

ادامه مطلب
 
اهــداف دو ســويه كـــابل و ريــاض از دامنــه ي روابــط ســـياسي و اقتصـــادي PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرزاد رمضاني بونش، كارشناس مسائل بين الملل   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 19:52

فرزاد رمضاني بونش، كارشناس مسائل بين المللمحمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفری ۳ روزه به عربستان ضمن ادای عمره مفرده، با مقامات بلندپایه این کشور از جمله ولیعهد، وزیر خارجه و رئیس امنیت ملی عربستان دیدار و گفت وگو کرد.در زمینه توسعه مناسبات 2 کشور و امضا توافق نامه استراتژیک بحث و تبادل نظر کرد.این نخستین سفر خارجی احمدزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان پس از به قدرت رسیدن است. اين نوشتار نگاهي به اهداف دو سويه كابل و رياض از روابط دارد.

ادامه مطلب
 
روشنفـــکر و بحـــران هـــویت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 20:18

مهرالدین مشیدروشنفــکر چگــونه ممــکن است تا بــن بست را بشــکند و از بحــران هــویت رهـــایی یابد
زمانی که از بحران هویت بحث می شود، صحبت از هویت یک شخص نیست؛ بلکه این بحران فراگیر است و و نه تنها ریشته در یک فرهنگ پیدا می کند و ویژه گی های ملتی را با عناصر فرهنگی آن پیوند می دهد؛ بلکه عناصر گوناگون فرهنگ های های مختلف را نیز احتوا می نماید. بویژه زمانی که عناصر مشترک فرهنگی بافت اصلی و ریخت هویتی آنها را تشکیل داده باشد.

ادامه مطلب
 
خیـــر کـــل PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط رشاد وسا   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 21:34

خیـــر کـــل
بیا تا خرد را ستایش کنیم
به محراب دانش نیایش کنیم
خرد برترین گوهر آدمیست
خرد زیور و افسر آدمیست
خرد پرتو زندگانی بود
خرد مشعل جاودانی بود

ادامه مطلب
 
aبیشــکت کمیســـیون انتخـــاباتی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط محمد فاروق پوپل   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 21:50

aبیشــکت کمیســـیون انتخـــاباتیایره میگن اداره وکار روایی های بی اراده که در اخر کار وزدن وکندن های زیاد،پرده از روی نخود خوارها وخسته وپسته های شکم کته وپیسه دار های پر از دغدغه برداشته شد و طشت رسوایی های شان از بام افتاد. همی دیدن تصویر از تلویزیون های ال سی دی وام از همو سیستمک های نو چه میگن اچ دی مزه میته،محمد فاروق پوپل در وختای گذشته خو تلویزیون های سیاه و سفید بود و بابیم با یک اقساط طویل المدت یکدانه گگ تلویزیون سیاه و سفید خرید که فامیل های همسایه ها اعم ازخورد و بزرگ در خانه ما جمع می شدند و تلویزیون می دیدند؛ مگر حالا هر گوشه و کنار را که بیبینی سیستم های نو است و

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 21:56
ادامه مطلب
 
با استقبـــال از مصــرع زیبــای حضــرت صــائب تبــریــزی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط عزیزی   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 19:42

عزیزی

درین جهان که کنون حکم زور واجـــبار است
نظـــام وحشت جنــــگل روان و در کار است

غــــزال و جوجــــۀ آن هر طرف رمـــیده دوند
پی دریدن شــــان خیل گـُُرگ وکفتـــار است

ادامه مطلب
 
ظهـــور غلجـــايى هـــا و زوال درانــى هــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد عارف منصوری   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 20:22

ظهـــور غلجـــايى هـــا و زوال درانــى هــااگر از منظر قوميت، انتخابات اخير رياست جمهورى را كالبد شگافى نمائيم، بوضوح درميابيم كه صف آرايى های قبل از انتخابات، جريان پرتنش و فرآيند غير منتظرۀ آن، بازتوليد ساختار نامتجانس اجتماعى كشور ماست.
تحليل ها و رأيزنى های متفاوتى، پيرامون علل و عوامل، انگيزه ها وانگيخته هاى اين دور انتخابات كه نه تنها شيرازۀمحمد عارف منصوری وحدت نيمبند و شكنندۀ ملى را گسيخته تر ساخت، بلكه اوضاع ملتهب و آشفته كشور را تا لبۀ سقوط سوق داد، از زواياى مختلف در رسانه هاى جمعى ارائه گرديده است. من برآنم تا مطالبم را حول محور قوميت و نقش آن در ايجاد و پيريزى تحولات سياسى و اجتماعى كشور، مطرح نمايم.

ادامه مطلب
 
دورنمـــای ســفر رئیــس جمــهور افغــانســتان به پــاکســتان و نتــایج آن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 20:45

دورنمـــای ســفر رئیــس جمــهور افغــانســتان به پــاکســتان و نتــایج آنشنیده ام که آقای رئیس جمهور بنا به دعوت نخست وزیر پاکستان نواز شریف به ان کشور سفر میکند. من زمانی در پاکستان وظیفۀ دیپلوماتیک داشتم. تا کنون چند کتابی نیز در مورد پاکستان نوشته ام. خوب میدانم پاکستان با در نظر داشتاحمد سعیدی حدود و نزدیکی از نگاه جغرافیا، مشترکات قومی، زبانی و فرهنگی و با در نظرداشت اختلافات مرزیی، که داریم، یکی از مهمترین کشورهای تأثیرگذار در قضایای افغانستان شمرده می شود.
از سوی دیگر ثبات و امنیت نیز همیشه یکی از مهمترین اهداف بازیگران پر نفوذ در افغانستان بوده و است.

ادامه مطلب
 
اپــوزیســـیون یــا اپــوزیســیونهـــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیا   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 22:11

محمد طاها کوشانسخت گیری وتعصب خامی است   تا جَنینی٬ کارخون آشامی است
بازامشب فرصتی دست داد وپای برنامه پگاهی تلویزیون طلوع نیوز نشستم وبه گپهای تحلیلگراوضاع اجتماعی آقای داکترطوفان وزیری در باره چگونگی رویدادهای ولایت فراه؛ گوش دادم.
یک نکتۀ که زیاد ذهن واندیشه مرابه خودکشانیداینکه دوسه باردر لابلای گفتارش گفت اینکه مردم شمال فراه ازحکومت وحدت ملی میخواهندکه یادر ازبین بردن طالبهابراستی دست بکارشوندو یااینکه بگذارند طالب ها در فراه حکومت کنند.

ادامه مطلب
 
اشــرف غنــی احمــدزي نامــش را تغييـــر داد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد قوی کوشان   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 22:07

٣٠اشــرف غنــی احمــدزي نامــش را تغييـــر داد اکتوبر/کابل ـ پیام روز: دفتر رياست جمهوري با ارسال نامه‌ به ادارات دولتي ازآنهاخواست ازين بعددرنامه‌هاي رسمي ودپلوماتيک رئيس جمهوراحمدزي رافقط «محمداشرف غني» خطاب کنند. این دفتر ازآنان خواستارحذف پسوند احمدزيمحمد قوی کوشان ازنام رئيس جمهوردر نامه‌هاي رسمي و ديپلوماتيک شد.بر اساس اين نامه که به امضاي عبدالسلام رحيمي، رئيس دفتررياست جمهور رسيده، بعدازين بجاي اشرف غني احمدزي ازعبارت محمداشرف غني استفاده خواهد شد.

ادامه مطلب
 
مـــأمـــوریت کـــابل - ٤ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکتور لعل زاد   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 21:44

برگردان: دکتور لعل زادنویسنده: الکساندر برنز
برگردان: دکتور لعل زاد
لندن، نومبر 2014
پیشگفتار برگردان: الکساندر برنز در اواخر سال 1836 از طرف ایرل اکلند گورنرجنرال هند دستور می گیرد تا "ماموریت کابل" را به عهده گیرد. موصوف در راس هیئتی بتاریخ 26 نومبر با کشتی از بمبئی حرکت کرده و بتاریخ 13 دسمبر وارد خشکه در سند می شود. در روز نو سال 1837 به تاتا رسیده و بتاریخ 18 جنوری به حیدرآباد می رسد.

ادامه مطلب
 
دوران كــم فــراز وپـُـرنشيب مناســبات افغــانســتان با پــاكســـتان!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علي مهرزاد   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 20:55

 دوران كــم فــراز وپـُـرنشيب مناســبات افغــانســتان با پــاكســـتان!؟افغانستان در اين برهه از زمان، حد فاصل بين حق وباطل، ستم وعدالت، وبالاخره ظالم ومظلوم قرارداده شده است. منظره هاي درد ناك كه از خشونت وپديده انتحاري از آن طرف سرحد جنوبي مااز ادرس اسلام جريان دارد، جنگهاي خونينمحمد علي مهرزاد وغير عادلا نه كه در سه دهه اخيردر كشورما براه افتيده است ؛ قلب هر انسان را خونين تر ساخته است.
اندوهي كه در جوهره خود خشم عميق را دارد؛ خشمي كه عاقبت در زمان نه چندان دور ومناسب برسرتيكه داران ومعامله گران دين ودنيا كه

ادامه مطلب
 
فضیـــلت دست راست و سمت راست در اســــلام PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط الحاج امــیـن الـدیــن سعـیـدی – سعید افـغــانی«   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 21:01

تتبع وتحقیق از: الحاج امــیـن الـدیــن سعـیـدی – سعید افـغــانی« مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان و مسؤل مرکز کلتوری د حق لاره- جرمنیمنابع اصلی شرع اسلامی قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اجماع امت و قیاس مبتنی بر قرآن کریم وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم منبع سوم و چارم احکام در شرع اسلام است.
فلسفـﮥ همـﮥ احكام و جزئيات آنها به طور تفصيلى در منابع اصلی شرع اسلامی یعنی قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در همه موارد به تفصیل روشن نيست.

ادامه مطلب
 
خیـــالات PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط دوکتور بشیر افضلی   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 21:14

دوکتور بشیر افضلی
نمیـــدانم چــرا گاهی خیالات در فضا میره
به صد ها سال نوری از کجاها تا کجا میره
زند چــرخی زمین و آسمــانها در هوا میره
به یک لحظـــه درون آسمــان نزد خدا میره
بتو گــــویم ای انســان که افکارم کجا میره

ادامه مطلب
 
چــرا مــا حقیــر شــده ایم...؟ «تاریــخ» PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط میراحمد لومانی   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 21:57

میراحمد لومانیچرا در روند سیاست کذاری ها، جامعه جهانی و قدرت های خارجی زیدخل در امور، به فارس تبار های سرزمین افغانستان کمتر اتکا مینمایند؟.
آغاز: از چندین صده بدین سو، آنگاهی که بنابر علل و عوامل گوناگون درون مرزی و برون مرزی، پای قدرت های خارجی در چگونهگی بازی سیاست واعمال قدرت، و در پیامد از تاثیر گذاری آن در منطقه و سرزمین مان باز گردیده است؛

ادامه مطلب
 
مجــلس نمــایدگان و گــوسـفندان امــرخیل PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 19:47

مجلــس نمــاینــدگان از محکمــه عــالــی کشــور خــواســتار فــرســتادن گوســفندان امــرخــیل در چــراگاه پلچــرخــی شــد!

مجلــس نمــاینــدگان از محکمــه عــالــی کشــور خــواســتار فــرســتادن گوســفندان امــرخــیل در چــراگاه پلچــرخــی شــد!

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 456

TOLO TV LIVE

ِDR. LATIF PEDRAM

ON TAHER BADAKHSHI

SHAFIE AYAR 191

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 109 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.