Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بــازوی دولت بــرای ســرکوب مــردم شــده اید! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عصر دولتشاهی   
شنبه ، 23 مهر 1390 ، 12:37

عصر دولتشاهیهمین چند ماه پیش بود که همایون عزیز وزیر دولت در امور پارلمانی در یکی از برنامه های تلویزیون طلوع در پیوند با نقش پارلمان در محدود کردن صلاحیت دولت صحبت می کرد. او گفت که باید دولت اول حاکم شود، پس ازان حاکمیتش محدود گردد. منظور ایشان این بود که باید دولت یک بار بدون موجودیت پارلمان و بدون هرگونه وسایل کنترول کننده و با مشت آهنین حاکمیت خود را تامین کند و وقتی این حاکمیت نامحدود تامین گردید، کار برای محدود کردن آن آغاز شود.

ادامه مطلب
 
ســـازش اطــلاعـــاتی ایــران وفــرانســه درکـــابل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط رزاق مأمون   
شنبه ، 23 مهر 1390 ، 13:08

ســـازش اطــلاعـــاتی ایــران وفــرانســه درکـــابلمجلس نمایندگان امروز 23 میزان نسبت به مداخلۀ بی باکانه سفارت ایران درجلوگیری ازنشرفلم «مدرسه» درکابل وفیلم «همسایه» درمزارشریف واکنش نشان داد. شینکی کروخیل وشکریه بارکزی درین باره به اعتراض برخاستند.
آزادی بیان درافغانستان با لجن پراکنی های ایران وحلقات وابسته به ایران درکابل مواجه است.
سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات وفرهنگ دربارۀ جلوگیری از نشرفلم « مدرسه» درکابل گفت:
ممانعت، شايد روى نزاکت هايى انجام يافته باشد.

ادامه مطلب
 
با یــورش پولیــس به خیمــه سیمیــن بارکــزی؛ صــدای عــدالت‌خواهی ســرکــوب شد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
شنبه ، 23 مهر 1390 ، 11:48

با یــورش پولیــس به خیمــه سیمیــن بارکــزی؛ صــدای عــدالت‌خواهی ســرکــوب شد یک خبــر - یک نظـــر
شنبه 23 میزان 1390 ساعت 19:57 ظفرشاه رویی
شماری از اعضای مجلس نمایندگان و شاهدان می‌گویند پنج‌شنبه شب نزدیک به چهارصد مامور پولیس با یورش به خیمه‌ی سیمین بارکزی، او و چند تن دیگر را که به حمایت از خانم بارکزی دست به اعتصاب غذایی زده بودند، با خود بردند. این افراد می‌افزایند که ماموران پولیس برای برچیدن خیمه‌ی سیمین بارکزی از خشونت کار گرفته، به شوهر و برادر خانم بارکزی دست بند زدند.

ادامه مطلب
 
گــزارشی از مراســم مجلس ترحیــم شــهید پروفیســور برهــان الــدین ربــانی در شــهر ونکــوور کــانادا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط عبدالرحیم احمد پروانی   
پنجشنبه ، 21 مهر 1390 ، 14:34

گــزارشی از مراســم مجلس ترحیــم شــهید پروفیســور برهــان الــدین ربــانی در شــهر ونکــوور کــانادابه تاریخ بیست و پنجم ماه سپتامبر 2011 محفل فاتحه و بزرگداشت از مبارزات سرنوشت ساز و تاریخی رهبر جمعیت اسلامی، رییس جمهور پیشین و رییس شورای صلح افغانستان شهید برهان الدین ربانی در دیاموند هال شهر برنابی بزرگشهر برنابی با شرکت عده کثیری از اهالی این شهر بر گزار گردید.
در ابتداء به امامت پوهاند محمد اسحق حسین خیل حاضران نماز غیابی جنازه اداء کردند و به روح پر فتوت شهید استاد برهان الدین ربانی اتحاف ادعیه نمودند.

ادامه مطلب
 
بــازی هــای امــریکا با پاکستـــان افغــانســتان را آسیب پــذیر و پاکســتان را مهــاجم تر گـــردانیده است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 24 مهر 1390 ، 20:21

مهرالدین مشیدبه همگان آشکار است که بحران افغانستان رشتهٔ‌ درازی داشته و سرنخ آن به بیشتر از سه و نیم دهه میرسد. بحران اصلی در کشور پس از کودتای داوود آغاز گردید. کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۶ داوود که تایید شوروی ها و یاوری گروههای طرفدار شوروی را با خود داشت که موضعگیری های خصمانهٔ او در برابر نظامیان پاکستان بر سر موضوع پشتونستان تشنج در منطقه را وارد فصل تازه یی کرد. داوود بعد از کودتا دو جبهه را در داخل و بیرون از کشور به روی خود باز نمود. در داخل به سرکوب گروههای اسلامگرا و سایر گروههای مخالف شوروی پرداخت.

ادامه مطلب
 
مـــرگ تمنـــا PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محسن هدایت   
شنبه ، 23 مهر 1390 ، 12:43

مـــرگ تمنـــا
نه ازین غـربت وتنهـــاییء دنیا گریم
هرچه گریم، ز غــم مـــرگ تمناگریم

آنچه ازدیده نهانست، نهانست زدل
من برین بی سروسامانیء پیداگریم

ادامه مطلب
 
رد بــر چنـــد شبهــــات اســـلام ســـتیزان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط احمد طارق فیض   
شنبه ، 23 مهر 1390 ، 12:24

۱ - خــداوند چیست و چگـــونه بوجــود آمـــد؟
 جواب: خداوند حی لا یموت و از ازل تا ابد است. قادر، علیم، حکیم و توانای مطلق است. واجب الوجود و علت هر ممکن الوجود است. در اصل مشکل عمده در سوال نهفته، تصور سوال کننده از خداوند در واقع تصویر یک موجود حادث است که از چستی و چگونگی آن سوال نموده است. بهر صورت بهانه خوب برای ازاله و برطرف نمودن این شبه است.

ادامه مطلب
 
‎ اســـتاد ربــانی درمحــراق تحــولات ســیاسی پنــج دهــهء افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ‎عزیز احمد بارز   
چهارشنبه ، 20 مهر 1390 ، 16:01

‎ اســـتاد ربــانی درمحــراق تحــولات ســیاسی پنــج دهــهء افغــانســتان
بنـــام خــداوند جان ‫وخرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

‎صحبت کردن در مورد شخصیت استاد (ربانی) رح؛ شهید صلح افغانستان که به اندازه ی عمر من وقت خویش را در راه مبارزات آزادی خواهانه ورهبری مردم بر مبنای ارمان های والای انسانی صرف کرد خیلی دشوار است.
‎در تاریخ مبارات سیاسی افغانستان ما شخصیت را به گسترده گی شخیصت استاد ربانی نداریم.

ادامه مطلب
 
گــــزارش کنفـــرانس لنـــدن به منـــاسبت شهــــادت... PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط ستاد برگزاری کنفرانس در لندن   
سه شنبه ، 19 مهر 1390 ، 14:51

گــــزارش کنفـــرانس لنـــدن به منـــاسبت شهــــادت اســــتاد برهـــــان الـــــدین ربـــــانی وارزیـــابی قتـــل هـــای زنجیـــره ئیگــــزارش کنفـــرانس لنـــدن به منـــاسبت شهــــادت اســــتاد برهـــــان الـــــدین ربـــــانی وارزیـــابی قتـــل هـــای زنجیـــره ئی
کنفرانسی در لندن روز یکشنبه 9 اکتوبر 2011 از سوی نهادهای مدنی و شخصیت های سیاسی-فرهنگی به مناسبت شهادت نا به هنگام و مظلومانهء استاد برهان الدین "ربانی" زعیم جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان و رییس جمهور اسبق کشور و بررسی پیامدهای ترورهای زنجیره ای تحت عنوان: "شهادت استاد برهان الدین "ربانی" :ترورهای زنجیره ای و اثرات آن بر آیندهء سیاسی افغانستان" به اشتراک صدها تن از یاران، رهروان و دوستداران استاد و هموطنان مقیم بریتانیا برگزار گردید...ادامـــه گزارش

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 20 مهر 1390 ، 23:14
 
و ایـــن کـــاوهء روزگـــار مــــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
چهارشنبه ، 20 مهر 1390 ، 13:02

پرتو نادریتا یک هفته پیش کس چه می دانست که این بار بانویی با ارادهء پولادین درسیمای کاوهء آهنگر دربرابرضحاکیان روزگار به داد خواهی بر می خیزد و خیمهء اعتراض بر می افرازد در چارراه سده یی که ازدمو کراسی و حقوق بشرباد درغب غب انداخته است.
ضحاک را ماردوش می گفتند و چون آن دو مار روی دوش او به مستی در می آمدند، مغز سردو جوان در کاسه های زرین نثار آنان می شد؛ ماران می خوردند ومی خوابیدند و ضحاک به آسایش می رسید.

ادامه مطلب
 
پاکســـتان مـــرداب پــرورش طــالبـــان آدمـــکش، تاجـــران مـــواد مخـــدر و تـــرورزم بیـــن المــــللی است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط اکادمیسین دستگیر پنجشیری   
سه شنبه ، 19 مهر 1390 ، 12:45

آدمـــکش حـرفه یی وطــن را بگذار
فردای وطن، به مردما نش به سپار
دنیا که رود، به طـــرز وآهنگ دگـــر
مــــردم نتــــوانی، به زر وزور مهـــار
"فروغ هستی"

اکادمیسین دستگیر پنجشیریدرست ۱۶۰ سال پیش "ویکتور هوگو" در مجمع قانونگزاری فرانسه به این الفاظ نغز ودلاویز سخنرانیی موجز وشورانگیزی کرد متن آن سخنرانی بیداری بخش وحماسه ی جاودان تاریخ نبرد دموکراتیک مردم فرانسه چنین بوده است که:
"برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که دران حکومت بیشتر ازیک قاتل عادی حق قاتل بودن نداشته باشد. و وقتیکه بصورت حیوانی درنده عمل کند، با خودش نیز چون با حیوانی عمل شود.

ادامه مطلب
 
گــزارش غیــر واقعبینــانه "ستیفــن دو میســتورا" از کشمـــکش انتخــاباتی در افغــانســتان به شــورای امنیت مــلل متحد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط دوکتور نوید پارسا   
شنبه ، 23 مهر 1390 ، 12:09

گــزارش غیــر واقعبینــانه "ستیفــن دو میســتورا" از کشمـــکش انتخــاباتی در افغــانســتان به شــورای امنیت مــلل متحدطبق اصول حاکم بر فعالیت ملل متحد وقتی این سازمان در یک کشوری که نماینده خاص میفرستد و یا اینکه در حل منازعات مساعی جمیله به خرچ میدهد، مامورین سازمان باید نقش بییطرفانه داشته باشند. البته در صورت بدست داشتن اداره کامل یک کشور بالوسیله م.م اوضاع فرق میکند. با تاسف فراوان از زمان کنفرانس بن 2001 و حتی قبل ازان تا امروز این ما مورین بصورت جانبدارانه در افغانستان عمل نموده اند.

ادامه مطلب
 
آریــانا به توجــه جــدی نیــاز دارد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط بهمن کوهستانی   
شنبه ، 23 مهر 1390 ، 12:51

آریــانا به توجــه جــدی نیــاز دارد اخیرا پر وا ز های ار یا نا بسوی اروپا صورت نمیگییرد،در حالیکه مسافرین زیا دی در ارو پا زنده گی دارند، ترجیح میدهند، تا با آ ریا نا پرواز نمایند،و لی متاسفانه آ ر یا نا هوا پیما یی ندارد، که قابلیت پرواز به ارو پارا داشته با شد،قبلا هوا پیمایی را اجاره کرده بود که با آن پر واز مینمود.
جای بس تاسف است که با وجود فعالیت چندین سا له و تغیر و تبدیل چندین منیجر، باز هم این یگانه شرکت هوا پیمایی نتواند در صحنه بین ا لمللی رقابت نماید،یا اینکه در طی همین ده سال نتوانسته که، حتی یک هوا پیمایی خریداری کند که به معیار های جهانی برابر و بتواند اجازه، پرواز را در هر شرایط بدست آ ورد.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 24 مهر 1390 ، 21:10
ادامه مطلب
 
حمــله شــورشــیان به یــک پا یگـــاه امـــریکــایی هــا درشمـــال شـــرق (ولایت پنجشـــیر) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط دل آقا صوفی زاده   
يكشنبه ، 24 مهر 1390 ، 20:24

 دل آقا صوفی زادهشورشیان روز شنبه سعی نمودند تا یک رشته حملات را در یک پایگاه امریکایی ها در شمالشرق افغانستان ولایت پنجشیر به راه بی اندازند ولی آنها قبل از اینکه به نقطه هدف یعنی دروازه پایگاه در ولایت پنجشیر ولسوالی رخه خود را برسانند ایشان را انقجار داده ودر این رابطه جنرال محمد قسیم جنگل باغ فرمانده ولایت پنجشیر می گوید، که سه تن از مهاجمین بصورت پیاده به طرف پایگاه حمله ور شدند و 

ادامه مطلب
 
کـــور دلان بـاز تکـــرارآ کـــور خواندند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط فیروزالدین آزاد   
پنجشنبه ، 21 مهر 1390 ، 14:26

استاد برهان الدین ربانی آری کوردلان در عبور از کهکشان تاریخ با شهید نمودن استاد برهان الدین ربانی بار جنایات خویش را سنگین تر ساختند و قضاوت های تحریف شده تاریخ را با بانی شدن جنایات علیه انسانیت و ارزشهای پر قله ئ آن زانوزنان به احکام شیطان بدست اثبات پیشکش نمودند.
آری کوردلان تاریخ زده بدون انتباح از عمل کرد د د منشانه ئ خویش پی در پی جاهلانه در سدد خوردن آب از طریق چلوصاف اند.
آری ابلیس زاده گان وجود نا میمون خویش را چون هیو لای انسان ستیز در لاوجودی انسان و انسانیت دنبال کرده بدنبال آنند که باید غیر خویش را به گونه اشتی ناپزیر محو کرد.

ادامه مطلب
 
کمیتــه انســجام تشــکیلا ت مــوقت! در چشــم مــردم خــاک نریــزید!! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط غ. س.   
شنبه ، 23 مهر 1390 ، 12:34

کميه تشکیلات موقت انسجام حزب وطن در مسکو! محفل بی رنگ و رخ شان را کنفرانس علمی نام گذاری کردند. این است عذز بد تر از گناه مردم می دانند، چشم های شان را می بندند اما اینها آشکارا در چشم رهبران شان خاک می ریزند.
مسکو: دو میر جمع اختر مساوی باند بی سر.

ادامه مطلب
 
واگـــذاری نفــت شمـــال به چیـــن، بحــران ســـیاسی را تشـــدید می کنــد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط رزاق مأمون   
چهارشنبه ، 20 مهر 1390 ، 16:09

واگـــذاری نفــت شمـــال به چیـــن، بحــران ســـیاسی را تشـــدید می کنــد برنده شدن یک شرکت چینی درمناقصه استخراج نفت درشمال افغانستان را نباید یک قضیۀ عادی تلقی کرد. این مسأله دربحران رابطه رزاق مأمونمیان غرب وحکومت کابل ریشه دارد. درواقع می توان گفت که واگذاری استخراج نفت وگاز شمال به چین، تکرار درامۀ «مس عینک» لوگر است که با یک رشته اختلاس ها وفساد مالی بین مقامات همراه بود.
تا جایی که نگارنده (رزاق مأمون) اطلاع دارد، دررقابت برسرمس عینک لوگر دراصل یک کمپنی قزاقستانی با پشتوانۀ یک شرکت امریکایی، برندۀ مناقصه مس عینک لوگر شده بود.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 24 مهر 1390 ، 21:01
ادامه مطلب
 
رهبـــر در یک نگــــاه PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط عبدالحی خراسانی   
سه شنبه ، 19 مهر 1390 ، 15:29

بنام آنکـــه جــانرا فــکرت آمــوخت
رهبـــر در یک نگــــاه
ازشمــار دوچشــم یک تن کم
از شمــارخــرد هــــزاران بیش

خبر ناگهانی و تکاندهنده بود، باورکردنش دشوار بود، ازاخلاق انسانی و اسلامی بدور بود، مهمان حرمت نمک نمی دانست، نمادجهل و جنود شیطان بود، او به شکار فرشته صلح آمده بود...واستاد به تکلیف اسلامی وانسانی و ملی اش عمل می نمود و لاجرم در راه آرمان مردم افغانستان که آرامش و امنیت وصلح میباشد جان خویش بر کف اخلاص نهاد و تقدیم تاریخ نمود، آری استاد برها ن الدین ربانی به شهادت رسید.

ادامه مطلب
 
قطعنـــامهء کنفـــرانس لنـــدن به منــاسبت شـــهادت و... PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط ستاد برگزاری کنفرانس لندن   
سه شنبه ، 19 مهر 1390 ، 13:31

بـــه نـــام خـــدا
قطعنـــامهء کنفـــرانس لنـــدن به منــاسبت شـــهادت و تــرور اســـتاد برهـــان الــدین ربـــانی رهبـــر جهـــاد و مقـــاومت مـــردم افغــانســتان و ترورهـــای زنجیــره ای در افغــانســـتان

قطعنـــامهء کنفـــرانس لنـــدن به منــاسبت شـــهادت و تــرور اســـتاد برهـــان الــدین ربـــانی رهبـــر جهـــاد و مقـــاومت مـــردم افغــانســتان و ترورهـــای زنجیــره ای در افغــانســـتان
این کنفرانس که به اشتراک صدهاتن ازهموطنان مقیم بریتانیا بنا به دعوت شخصیت ها و نهاد های مقیم بریتانیا، به منظور مناسبت شهادت استاد برهان الدین ربانی و دیگر قتل های زنجیره ای تحت عنوان: شهادت استاد برهان الدین "ربانی": ترورهای زنجیره ای و اثرات آن بر آیندهء سیاسی افغانستان در لندن دایر گردید، قطعنامهء ذیل را اعلان می نماید:

ادامه مطلب
 
دوســتکامی یا دشــمنکامی - گفتمــانی دربارۀ خاســتگاه زبــان فــارسی دری PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط عبدالستار نیکومنش   
چهارشنبه ، 20 مهر 1390 ، 12:46

دوســتکامی یا دشــمنکامی - گفتمــانی دربارۀ خاســتگاه زبــان فــارسی دریاین نوشته دنباله ی گفتمانی است که در زیر نوشته ی جناب دستگیر نایل در همین تارنما زیر نام "نگاهی به کتاب پویه های در فرهنگ خراسان" اثر دکتر رازق رویین، آغاز یافته بود. چون در آغاز این نوشته به آن اشاره نشده است، ما آن را یادآور شدیم تا خواننده گان گرامی بدانند که آغاز کار از کجاست. (خراسان زمین)

سخنـــی با آقـــای طاهـــر احمـــدی
آقای محترم احمدی. شادم که آن دوست سری با کتاب و دستی در پژوهش دارند. هرچند نام شما را در ان سایت گرامی جز در یک مورد که گویا سپرده بودید تا نوشته یی برای مدیر سایت بفرستید.نیافتم من قول تان را میپذیرم که سری با کتاب و دستی در پژو هش دارید.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 24 مهر 1390 ، 19:29
ادامه مطلب
 
حمـــایت از اعتصــاب غـــذائی سیمیــن بارکــزی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط سخنور   
چهارشنبه ، 20 مهر 1390 ، 15:56

حمـــایت از اعتصــاب غـــذائی سیمیــن بارکــزیسرانجام پس از یازده روز اعتصاب غذائی سیمین بارکزی وعدم اقدامات عملی حکومت ونهادهای مسئول، برعلاوۀ حمایت سائیر نهادهای مدنی، حقوق بشر، ائتلاف حمایت از قانون، شخصیت های ملی ومردمی، فعالان حقوق زن و حقوق بشر، در آغازین ساعات صبح امروز مظاهرۀ دانشگاهیان وفعالان حقوق زن وجامعۀ مدنی درکنار خیمۀ سیمین بارکزی آغاز وسپس واکنش های تند مدنی که منجر به اعتصاب نشستن هشت تن دیگر از نهادهای مدنی، دانشجویان، نماینده گن احزاب سیاسی ووکلای شورای ملی گردید، راه اندازی شده بود.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 471

TOLO TV LIVE

ِDR. LATIF PEDRAM

ON TAHER BADAKHSHI

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 145 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.