Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مصــاحــبه خــبرنگار بی بی چهــل با مــلا جــنت گل نمــایــنده طــالــبان در مــورد عمــل شنــیع ســوخــتاندن قــرآن کــریم توســط دشمــنان اســلام PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
شنبه ، 6 اسفند 1390 ، 09:57

مصــاحــبه خــبرنگار بی بی چهــل با مــلا جــنت گل نمــایــنده طــالــبان در مــورد عمــل شنــیع ســوخــتاندن قــرآن کــریم توســط دشمــنان اســلام

خــبرنگار بی بی چهــل:
آقای جنت گل بشما درود فرستاده و تشریف آوری تان را در دفتر مان خیر مقدم می گویم!

مــــــلا جــــــنت گـــــل:
او برادر تو ای درود مرود ه پس کو سم مسلمانی سلام پرتو، داسی وایه السلام علیکم و رحمت الله و برکاة!

ادامه مطلب
 
پامیـــر، مفهـــوم و چهــــره تــاریخی آن (قسمت دوم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط دکتور خوش نظر پامیرزاد   
جمعه ، 5 اسفند 1390 ، 04:18

پامیـــر، مفهـــوم و چهــــره تــاریخی آن (قسمت دوم)مفهـــوم پامیــــر:
این که پامیر به چی مفهوم و معنی است ؛ علما و دانشمندان آن را از نقاط نظر مختلفه و دیدگاه زبان های مختلفه بررسی و تحلیل نموده اند. تعدادی از دانشمندان کلمه پامیر را مأخوذ از زبان ترکی می گویند. تعداد دیگری آن را بر طبق مأخذهای سانسکریت بررسی می نمایند و هستند دانشمندانی که این کلمه را کلمه اصلی فارسی می دانند.

ادامه مطلب
 
"مــــن" و "تــــو" PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط شریف حکیم   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 18:41

شریف حکیم
خدا چون نقش می بست این زمین را
کجــا بنــوشت رویش هنــــد و چین را

مگـــــر خـــودخـــواهیی آدم بدان شد
که بخشی از من و بخشی از آن شد

ادامه مطلب
 
قهـــرمـــان صـــلح PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط شیرآقا اقبال "رستاقی"   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 07:18

شیرآقا اقبال "رستاقی"
اي رهـــبر جهــاد وديانت شــــعار ما
مــــرد فقيــه و نامـــور و افتخـــــار ما

مرگ تو مـرگ عــــزت وآزادي وشـرف
خــــون ميچكــــد زديده اندوه بـــار ما

ادامه مطلب
 
دولت، جامعـــهء مـــدنی و بیمــاریهــای همـــگون PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 09:13

پرتو نادریدموکراسی دریک جامعه بدون موجودیت جامعهء مدنی فعال واحزاب سیاسی نمی تواند مفهومی داشته باشد.آن جا که جامعهء مدنی و احزاب سیاسی وجود نداردمی توان گفت که درآن جامعهء چیزی به نام دموکراسی هنوز شکل نگرفته است.
دولتي که در نبود، احزاب سياسي و نهاد هاي مدني ا اگردعا کند که گویا نظامی است، متکی براصول دموکراسی به يقين دروغ گفته می گوید.به همین گونه دولت های که پیوسته درجهت تضعیف جامعهء مدنی و بیرون راندن احزاب سیاسی از حوزهء فعالیت سیاسی تلاش می کنند، دولت های باورمند به اصول دموکراسی نیستند.

ادامه مطلب
 
فــدرالیســـم؛ طــرح منـــاسب بــرای همزیســـتی، نه جـــدایی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نجیب الله ضیا رحمان   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 08:23

نجیب الله ضیا رحماندربیش از دو صد وشصت سال گذشته، ساختار سیاسی حاکم در کشور، بزرگترین مانع برای پیوستن حاکمیت سیاسی با جامعه چند ملیتی و چند زبانی وحتی چند مذهبی افغانستان بوده و بارها منتهی به در گیریهای بی مهار داخلی و ویرانی کشورگردیده است.
این ساختار، در هیچ مقطعی از تاریخ، توان پاسخگوئی به خواسته ها وتقاضا های مردم را نداشته و هیچگاه نتوانسته مملکت را به طرف آرامی و ترقی سوق دهد.

ادامه مطلب
 
«بهــار افغــانســـتان» در زمســتان اســارت ایدئولـــوژیک پاکســـتان؟؟! -2- PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 07:54

 محمد عالم افتخارقسمت نخست به ارتباط تجاربی از بنده؛ با این جمله پایان گرفته بود:
"ولی در پیوند به تجربهء مقدمتر؛ من هم در مسجدیان محله ام؛ هم در اینان (شرکای یک تشبث مؤقتی ام)؛ همان اسلامیت ناب و غیر ایدئولوژیک را می دیدم و کشف میکردم که با طالبانیزم و «ایدئولوژی پاکستان» از زمین تا آسمان تفاوت دارد."

ادامه مطلب
 
مــردم افغــانســـتان با قــاطعیت جلـــو دســـیه هـــا و توطیـــه هـــا را بگیـــرند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط پاکیزه نجرابی   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 07:03

چندین ماه شده است که در برابر مردم رزمنده، مسلمان وآزادی خواه افغانستان دسیه ها وتوطیه هاچیده شده است که عمدتااین دسیه ها، توطیه ها ونیرنگ محتوا ورهبری استعماری را دشته است.
اگر سه بار انگریز هابکشور ما یورش برده اند، ریشه انگریزی داشت، وزمانیکه ما استقلال خود را بدست آوردیم، انگریز توطیه دیگری را ازطریق تونل استعمار ووسیله (ملای لنگ) باپخش پلان هفت فقره ئی سبب شورش در مشرقی وسرانجام (قرعه) بنام فرزند خراسان زمین حبیب اله جوان مرد زده شد و

ادامه مطلب
 
نامـــهء دوســـتانه به نمــاینده گـــان مـــردم در خــانه ملت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 07:44

احمد سعیدینماينده گان محترم ملت حركات و يخن پاره كردن شما را ديروز در پارلمان از طريق رسانه ها ديدم سخت خجالتم كه نماينده هاي ملت در خانه ملت چه حركات مضحك را روي صحنه تياتر انجام مي دهند مي خواستم براي شما سخت بنويسم اما شرمنده ام كه مانند شما در مقابل يك ديگر الفاظ خارج از چوكات را استعمال كنم بهتر دانستم مقاله خويش را اينطور آغاز نمايم طوریکه همگان میدانند

ادامه مطلب
 
هـــزاران مشـــاور بیکـــار با معــاشـــات هنــگفت و کودکـــان که از ســرمـــا و گـــرسنگی در زیــر خیمـــه هــا جـــان میـــدهند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط داکتر جلیله سلیمی   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 08:37

داکتر جلیله سلیمی ده سال قبل هیاهوی دموکراسی در افغانستان بالا شد و کشور های مختلف هم با صف طولانی از شهروندان خود تحت شعار کمک به افغانها به افغانستان آمدند در موارد زیاد این خارجی ها از فرصت ها ی که خود خلق کرده بودند با مهارت و به انواع مختلف سو استفاده کردند..عده ءزیادی که با کیسه های خالی برای پول اندوختن به افغانستان آمدند و آنچه را که آورده بودند دو باره با خود بردند و نامش را گذاشتند کمک به مردم افغانستان.

ادامه مطلب
 
روشنفکـــر کـــارا و ناکـــارا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط غفران بدخشانی   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 09:17

غفران بدخشانیروشنفکر کیست و چه مسوولیتی دارد؟ ویا به تعبیر درست تری، روشنفکری چیست و دارندهء این پیشه از چه اصالتی باید برخوردار باشد؟
در جامعه ما یک وابستگیء مطلق حکم فرماست. روشنفکر ما نمی تواند بیرون از دایره های ایدولوژیک و سمت و سویی اش بیندیشد. من البته منکر زورگویی ها و فرهنگ ستیزی های دولت های گذشته و کنونی نیستم. ولی این به آن معنی نیست که روشنفکر ما کم کاری، بی ظرفیتی و وابستگی اش را به این زور گویی ها توجیه کند.

ادامه مطلب
 
وقتــی جــوک هـــا ســـیاسی می شــوند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مجیب الرحمن "اتل" دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه آریا   
جمعه ، 5 اسفند 1390 ، 04:14

این روز ها هرچه جوک و فکاهی است، آن را به مردم وردگ نسبت میدهند و پیام های تیلفونی شهروندان افغان پر از این دست جوک ها هستند.
اکثرآ انگلیس ها را مغرور، سکاتلندی ها را خسیس و سردارهای هندی را ساده لوح میخوانند و ده ها ملیت دیگر به صفات خوب یا زشت معروف اند. لیکن این همه خوبی و بدی از لحاظ جامعه شناسی فقط منحصر به یک ملیت و یا قوم نمیشود و نه هم چنین صفات به تمام افراد یک گروه، قوم و ملیت صدق می کند.

ادامه مطلب
 
گــــدای نابينــــا PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط عبدالخالق فکور   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 17:33

عبدالخالق فکور(او) نمونۀ از شکسته ها بود، شکسته های که خالقش آفريده بود. من بار ها او را ديده بودم. او را که با چشمان نا بينايش همه روزه درکنار سرک می نشست و پلاس پاره شده و رنگ و رو رفتۀ را زير پایخود هموار ميکرد. روزهای که هوا خوب ميبود مناسبترين جا برايش کنار سرک زير پايهبرقی بود که از بازارمرکز شهر ما ميگذشت.
پلاسش را روی سرک کنار پايه ميگذاشت، پستی و بلندی های آنرا بادستهايش کورمال کورمال هموار ميکرد.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 17:58
ادامه مطلب
 
آقـــای دوکتــور رســـول ســیاست خـــارجی ترمیــم طلب است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 07:58

آقـــای دوکتــور رســـول ســیاست خـــارجی ترمیــم طلب استجناب دوكتور زلمي رسول وزير امور خارجه در حاليكه مشكلات و مداخلات شبا روزي همه آنان كه خود را كل و اختيار كشور مي دانند هم سياست مي دانند هم اقتصاد هم احمد سعیدیفرهنگ نه وظيفه رسمي دارند نه پشمي اما همه كاره اند دپلومات مي تراشند بر طرف مي كنند و باز مقرر مي نمايند اين آدم ها و سخن گويان حاضر جواب وزارت خانه ها و ولايت ها سياست خارجي افغانستان را به قبر ملانصرالدين تبديل كرده است كه آينده آن نهايت زيان آور و شكننده است

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 7 اسفند 1390 ، 07:43
ادامه مطلب
 
«کنفــدراســـیون افغـــانســتان»: پیشـــگویی هــای راهبــردی در بــاره ســـاختار آینــده نظـــام در کشـــور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عزیز آریانفر   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 06:46

عزیز آریانفرروشن است در شکلگیری ساختار نظام سیاسی کشورهای «جهان سوم»، به ویژه کشور ما، هم عوامل بیرونی و هم عوامل درونی تاثیرگذار اند. از این رو، بدون درنظرداشت این عوامل، به ویژه عوامل بیرونی سخن گفتن در باره ساختار نظام امر بیهوده یی بیش نیست.
پرسشی که مطرح می گردد، این است که ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان چگونه خواهد بود؟ و اصولا بهترین ساختار نظام برای آینده کشور چه ساختاری است؟ روشن است برای دادن پاسخ به این پرسش، به پیشگویی راهبردی در زمینه در گزینه های متنوع نیاز است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 10:06
ادامه مطلب
 
بــرای چپـــاول يک مــلت فقــط دزدان ميتــوانند بر ســر کــار باشــند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نوراحمد رجاء   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 08:44

نور احمد رجأبنام خدا

در زمان‌هاي‌ دور، كشتي‌ بزرگي‌ دچار توفان‌ شد؛وسبب غرق گردیدن سرنشینانش گردید. مسافران‌ كشتي‌ توي‌ آب‌ افتادند. در ميان‌ مسافران، مردي‌ توانست‌ خودش‌ را به‌ تخته‌پاره‌اي‌ برساند و به‌ آن‌ بچسبد؛ موج‌ها تخته‌پاره‌ و مسافرش‌ را با خود به‌ ساحل‌ بردند. وقتي‌ مرد چشمش‌ را باز كرد، خود را در ساحلي‌ ناشناخته‌ ديد بدون‌ هدف‌ راه‌ افتاد تا به‌ روستا يا شهري‌ برسد. راه‌ زيادي‌ نرفته‌ بود كه‌ از دور خانه‌هايي‌ را ديد. قدم‌هايش‌ را تندتر كرد و به‌ دروازه‌ شهر رسيد.

ادامه مطلب
 
ســـپید ســـراییهای ســـپهر PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط صبور الله سیاه سنگ   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 09:08

صبور الله سیاه سنگزمســـتان در ســـروده هـــای جهــــان
دیروز سعدی، از این گوشه جهان، "با تو بودن" را گرماسنج زمستان میگرفت و میسرود:
بی تو گر در جنتم، ناخوش شراب سلسبیل
با تو گر در دوزخم، خرم هوای زمهریر

و امروز سیلویا پلات از گوشه دیگر، گذرگاه میان پاییز و بهار را اینگونه میبیند:
سپیده دم زمستان آهنین رنگ است
درختها، کرخت در جا: چونان اعصاب سوخته

ادامه مطلب
 
پیرامـــون نوشــته آغـــای آریانفـــر در بــاره « فتنـــهء طالبـــان...» PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتور جهش   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 06:57

در این شکی نیست که آغای آریانفر یکی از تحلیلگران انگشت شمار مسایل افغانستان و منطقه است که نکات عمده سیاست و ستراتیژی امریکا در قبال افغانستان ومنطقه درمقالات وپژوهش های شان بازتاب روشن دارد وایشان ازآینده وطن و مردم نگران اند. اما با حفظ احترام به شخصیت ونظریات آغای آریانفر لازم می بینم تا پیرامون بخشی از این مسایل نظرات مشخص خودرا برجسته و بیان کنم:

ادامه مطلب
 
بُنبست مـــذاکــرات ســه جــانبهء اســـلام آباد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالحی نزهت   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 07:09

عبدالحی نزهتدرین آواخر مذاکرات سه جانبه بین روسای جمهور پاکستان، ایران و افغانستان در اسلام آباد آغاز شد این مذاکرات مثلث گونه یک ضلع عمدهء آن جمهوری اسلامی ایران است که آن کشور با سیاست های ضد آمریکای و غربی خود با حوادث و وقایع بحران هستوی خویش دست به گریبان با کشور های غربی است، شعار های ضد آمریکای و غربی در سر لوحه کاری آن قرار دارد، آن سیاست های ایران با شرایط موجود افغانستان در تقابل قرار گرفته،

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 5 اسفند 1390 ، 04:34
ادامه مطلب
 
بیست وششـــم دلــو درتــاریخ افغــانســتان دیگــروجــود نـدارد ونبــاید هــم وجــود داشــته باشد! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 09:03

پرتو نادریبرای آن که این روز وحدت ملی را تخریب می کند. ما هیچ چیزنداریم. نه دانش، نه فن آوری  و نه هم اقتصاد واما تنها چیزی که داریم و مردمان دیگر جهان درحسرت آن می سوزند، همانا  کوزه ی ناپخته ی وحدت ملی ماست! ازبرکت همین کوزه ی نا پخته است که ما امروزه این همه از دریای افتخارات تاریخ سیرابیم و باید مواظب آن باشیم که پیوسته از کنار دریا به سلامت بر گردد!

ادامه مطلب
 
سـه کشــوردوســت وهمســایه با هــم تعهــد کــردند که در آینــده هــم مانــند گذشــته هــا در امــور داخــلی هــم دخالت نکــنند! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 17:07

سـه کشــوردوســت وهمســایه با هــم تعهــد کــردند که در آینــده هــم مانــند گذشــته هــا در امــور داخــلی هــم دخالت نکــنند! 

ولی همه میدانیم که این تعهدات هر قدر هم صادقانه و مفید برای زندگی مسالمت آمیز همسایگان باشند نمیتوانند جاگزین سنت ها و عنعنات قدیم و دیرینه که از اجداد بما میراث مانده و جز لاینفک زندگی اجتماعی شرق می باشند بگردند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 17:31
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 500

تجليـــل از هفتـــهء شـــهيد

.
احمــدشــاه مســعود و امنیت مــلی‌

سپهسالار جهاد و شهدا شهید احمد شاه مسعود

دنمـــارک، کــوپن هاگــن: ۱۳ ســـپتمبر

اتــریـش، ویـــانــا: ۲۳  اگسـت، گزارش

.

.

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 233

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 196 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.