Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

خــط مشــی رئيــس دفتــر زعيــم مــلی کشـــور! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط آریامهر   
شنبه ، 20 فروردين 1390 ، 11:36

خــط مشــی رئيــس دفتــر زعيــم مــلی کشـــور!بهررنگی همی خواهی جامه می پوش
مـــن ازطــــــرز خــــرامت ميشــــناسم

خرم رئيس ادارة امور راکه يک هزاره بود تبديل وامر کرده است که بعد ازين ديگر مکتوب های اداره امور مانند رياست امنيت ملی بزبان پشتو صادر شود وهرکه باچنين کاری مخالفت ميکند دروازه افغانستان برويش باز است "ما هيچگاهی کسی راعذر نکرديم که در افغانستان بماند چون یقدر کافی ازأنسوی مرز مليشه گرفته ميتوانيم".

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 25 فروردين 1390 ، 12:26
ادامه مطلب
 
حقـــوق بشـــر چیســـت؟ PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط داکتر نورالحق نسیمی   
شنبه ، 20 فروردين 1390 ، 11:27

"صــدائی کــه تاکنــون شــنیده نشــده است؛ بســیج مهــاجــران افغـــانســتانی مقیــم اروپــا برای رســاندن پیــام شــان""صــدائی کــه تاکنــون شــنیده نشــده است؛ بســیج مهــاجــران افغـــانســتانی مقیــم اروپــا برای رســاندن پیــام شــان"

اولین کنفرانس مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان اول جولای از ساعت 9:30 صبح الی 5 عصر، محل برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

ستاد مبارزات اروپایی برای حقوق بشردر افغانستان خوشحال است شما را به اولین کنفرانس خود که در ماه جولای برگزار میشود با موضوع بررسی حقوق بشر در افغانستان و راهکار های تعامل آن با سازمانهای مشابه درخارج از کشور دعوت نماید تا رنج ها، درد ها و نگرانیهای دوامدار مردم افغانستان را درمعرض گفتگوی عمومی قرار بدهد.

ادامه مطلب
 
ســــخنان گهـــــر بار امیـــــرالمـــومنیــــن مــــلا عمــــر در باب مقــــام زن در اســــلام PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی   
شنبه ، 20 فروردين 1390 ، 12:28

ســــخنان گهـــــر بار امیـــــرالمـــومنیــــن مــــلا عمــــر در باب مقــــام زن در اســــلام

طلاب عزیز ای نو نهالان باغ و بوستان امارت اسلامی بدانید که دشمنان اسلام ازهیچ توطئه برای بدنامی اسلام ومسلمانان دریغ نمیکنند آنها مهر دشمنی و خصومت با زنان را در پیشانی شما میکوبند در حالیکه هر فرد مسلمان میداند که مسلمانان بالعموم و طلاب کرام بالخصوص بجز آرزوی خیر و سعادت اخروی برای زنها دیگر چیزی نمیخواهند و برای نیل به این هدف از هیچ نوع ایثار و فداکاری دریغ نکرده اند و نمیکنند!!؟

ادامه مطلب
 
کشــتن کــارمنــدان ســازمــان ملــل در مــزار یک جنــایت هولنــاک مــلی و یک گنــاه بــزرگ دینــی است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط ع ش   
پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 15:55

حادثۀ حمله بر دفتر یوناما در شهر مزار که طی آن 9 تن از کارمندان این دفتر توسط به اصطلاح تظاهر کنندگان کشته شدند، حادثۀ دلخراش و تکان دهندۀ بود که پی مد های دردناک و منفی به دنبال خواهد داشت. در رابطه با این حادثه و همچنان پی آمد های ناگوار آن می توان به مطالبی اشاره نمود:
1-  این حادثه چون به یک حادثۀ مذهبی یعنی سوختن قران کریم از سوی یک کشیش امریکایی نسبت داده شده است، در آغاز از دیدگاه دینی به این موضوع نگاه می کنیم.

ادامه مطلب
 
فــرق بیــن شــاه شجــاع درانی و امیــرعبــدالرحمــن خــان چیست؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط ناصر فیروزی   
پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 15:09

فــرق بیــن شــاه شجــاع درانی و امیــرعبــدالرحمــن خــان چیست؟چــرا یــکی خــائن است و آن یــکی دیــگر قهــرمـــان؟
شاه شجاع درانی منفور ترین چهره در تاریخ افغانستان معرفی شده است. او را انگلیسی ها بعنوان شاه مستقل افغانستان بر اریکه قدرت نشاندند. سر انجام توسط خیزشهای مردمی از کشور همراه باناصر فیروزی انگلیسی ها به هند بریتانوی گریخت. پس از آن تاریخ هرکس در افغانستان به امارت و ریاست جمهوری رسیده برای اینکه خود را ملی نشان دهد بر شاه شجاع تاخته او را نوکر و دست نشانده انگلیس خوانده است. حتی در بین افراد پایین تر از امیر و رئیس جمهور هم این رسم بوده. هر سیاست مدار، دانشمند، هنرمند، ناسونالیست و ملیگرا وقتی خواسته خود را وطن دوست و ملی نشان دهد چند دشنام نثار شاه شجاع میکند.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 16:05
ادامه مطلب
 
تظــاهــرات صد هــا تــن در تخــار PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط حسيب شريفي   
پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 15:47

تظــاهــرات صد هــا تــن در تخــارصدهاتن از باشنده های شهر تالقان طی یک راه پیمایی گسترده عمل سوزاندن قرآن کریم را توسط یکتن از کشیشان مسیحی در ایالت فلوریدای آمریکا، محکوم کردند. آنان که تعداد شان به بیشتر از پنجصد تن می رسید، راه پیمایی شان را از مدرسه جامع تالقان طی اجتماعی شروع کردند كه تا چوک تالقان به تعداد شان افزدوده می شد. قاری سمیع الله یکتن از شرکت کننده های این راه پیمایی گفت:

ادامه مطلب
 
وجـــه مشـــترک!؟ PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - هنـــــــری
نوشته شده توسط عتیق شاهد   
پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 15:01

وجـــه مشـــترک!؟

 
کتــابخــانه هــا در تمــدن اســلامی (١) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط احمد ذکی خاورنیا   
پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 14:28

احمد ذکی خاورنیااز جمله موضوعاتی که ارتباط تنگاتنگی با نهادهای خیریه وعلمی در تمدن اسلامی دارد, موضوع کتابخانه ها است. ودر صفحات گذشته هم ذکر کردیم که نهادهای علمی ومدارس را پادشاهان, امیران, ثروتمندان وعلماء ایجاد کرده واموال زیادی را برای توسعه وگسترش ان ها به مصرف می رسانیدند.

ادامه مطلب
 
تنــاقــض‌نمــاهـــای غـــربی و مـــأموریت غلـــط مــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هوشمند فرارودی   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 13:25

تنــاقــض‌نمــاهـــای غـــربی و مـــأموریت غلـــط مــاغرب و به ویژه امریکا هرگز موفق به تعامل و همگونی میان «تیوری» و «عمل» نبوده است. امروز غربی با انبوهی از دستاوردهای علمی و کانون خیزش ارزش‌های مدنی و دموکراتیک، و غربی در عمل، دو راه متفاوت است. غرب و امریکا را همیشه با دموکراسی، لیبرالیسم و تساهل و مدارا یکی می‌گیرند ولی این داوری، در میدان کنش و کاربرد، عینیت و مصداق خود را از دست می‌دهد.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 16:09
ادامه مطلب
 
سخنـــی از دهـــان بی نشــــانی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط جاوید فرهاد   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 13:18

جاوید فرهاددر بحث های گذشته (به ویژه در کتاب «چیز هایی از دل،در باره ی بیدل») گفته ام که یکی از ویژه گی های کار «بیدل» در شعر (به ویژه درایجاد رابطه ی مفهومی میان مصرع ها در یک بیت) این است که ارتباط معنایی میان دال ها و مدلول های متعارف را هنرمندانه بر هم می زند و سپس باروش ویژه ی خودش این رابطه ی مفهومی میان دال ها و مدلول ها را شکل می دهد.

ادامه مطلب
 
آیــا حــکومت و مجــلس در شــروع ســال نو خورشــیدی بــرای خــدمتــگذاری آمــاده شــده اند؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نذرالله عنایت   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 13:10

 نذرالله عنایتدرشرایطی که مردم افغانستان نیاز مبرم به ارائه خدمات حکومتی دارند، تا هنوز دیده شده است که رویا رویی قوه های ثلاثه کشور بر سر برخی از موضوعات کما کان به حالت خود باقیست.
ارگان های ثلاثۀ دولت افغانستان می بایست در هماهنگی، تفاهم و احترام به یکدیگر کار خود را برای بهبود سطح معیشتی وارائه خدمت به مردم ، به پیش ببرند. اما دیده شده است که در بسیاری از موارد، خود خواهی ها و برنامه ریزی های مزمن و ناروا،  روند پیشرفت را در سطح مدیریتی وساختاری کشور  به کندی مواجه ساخته است.

ادامه مطلب
 
نمــاینده گـــان ناتــو، شـــانگهـــای و ایکـــو، زیـــر نظـــر ملـــل متحــد میتــوانند وبایــد فـــرایند صلـــح وامنیت پــایه دار، بیطـــرفی دایمی وغیـــر نظـــامی شـــدن افغـــانســـتان را شــتاب بخشـــند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط اکادمیسین دستگیر پنجشیری   
پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 14:38

نمــاینده گـــان ناتــو، شـــانگهـــای و ایکـــو، زیـــر نظـــر ملـــل متحــد میتــوانند وبایــد فـــرایند صلـــح وامنیت پــایه دار، بیطـــرفی دایمی وغیـــر نظـــامی شـــدن افغـــانســـتان را شــتاب بخشـــندتا بیــــرق تـــک روانــه افــراشـــته است
ما را ز "وطـــن" جــدا نگهـــداشته است
دانم درود به خویشــتن، خوشـهء خشم
درسینهء مـا کینـــهء نو، کاشـــته استاکادمیسین دستگیر پنجشیری
"فــــروغ هســـتی"

درنتیجه دخالت ومداخله ناهنجار کشورها ی خاورمیانه عربی پاکستان منطقه ونفوذ آشکار ونهان "تاچر" و "ریگن" رهبران محافظه کاران سرسخت کهنه ونو بریتانیای کبیر وقصرسفید، فروپاشی دولت دکتورنجیب الله و روند انتقال قدرت به تنظیمهای بنیادگرا ی افغانستان، آهنگ شتابنده یافت واز همان آغاز، گرایشهای هرج ومرج طلبانه،

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 20 فروردين 1390 ، 15:17
ادامه مطلب
 
تســلیت نامــهء عــده ای از فــرهنگیــان به آقــای پرتــو نـــادری PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط خورشید احمد   
شنبه ، 20 فروردين 1390 ، 14:59

تســلیت نامــهء عــده ای از فــرهنگیــان به آقــای پرتــو نـــادری
از خــداییـــم و به ســـوی او بــاز می گــــردیم

بهــــار امســـال مــاتم میفـــروشد
متــــــاع خــــون به آدم میفـــروشد
دل مـــن هـــم ســر بازار گــــرمش
تبســـم میخــرد، غــم میفــــروشد
قهار عاصی

با کمال تاسف اطلاع یافتیم که علی سینا فرزند محترم پرتونادری شاعر، فعال مدنی؛ادیب و نویسندهء توانای کشور بدرود حیات گفته است.
درگذشت نابهنگام و اسفناک سینا را به آقای پرتو نادری و خانوادهء محترم وی تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای خانوادهء پرتونادری صبر و استقامت و به مرحوم طلب آمرزش و مغفرت می نماییم.

ادامه مطلب
 
گــزارش محفــل یــادبــود شــهدای مظــلوم افغــانســتان در آلمــان – هــامبــورگ PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط الحاج محمد بصیر   
پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 14:23

گــزارش محفــل یــادبــود شــهدای مظــلوم افغــانســتان در آلمــان – هــامبــورگاز طرف مهاجرین مسلمان افغانستان در هامبورک، روز جمعه برابر با اول اپریل مجلس یاد بودی بمناسبت شهدای مظلوم و گمنام کشور، در مسجد جامع حضرت ابراهیم (ع) برگزار شده بود که درین اواخر در اثر بمباردمان نیروهای خارجی و یا در نتیجۀ عملیات انتحاری طالبان، این منادیان جهل و ظلمت به تعداد صدها تن مرد و زن، پیرو جوان به خاک و خون کشیده شده اند. درین محفل به تعداد زیادی از مهاجرین مسلمان مقیم هامبورک شرکت ورزیده بودند و همچنان جناب پروفیسور دکتر عبدالرحمان اشرف سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در آلمان همرا با تعدادی از کارمندان آن سفارت از برلین جهت شرکت درین یادواره تشریف آورده بودند.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 16:31
ادامه مطلب
 
گــزارش مختصــر کنفــرانس بررســی اوضــاع ســیاسی افغــانســتان، چــالش هــا و راه حــل هــا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط کانون مطالعات و پژوهش های خراسان   
پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 15:51

کانون مطالعات و پژوهش های خراسانکانون مطالعات و پژوهشهای خراسان به روز یکشنبه 3 اپریل 2011 به سلسلهء برگزاری کنفرانس ها و سیمینارهای علمی خود میزبان کنفرانسی تحت عنوان "بررسی اوضاع سیاسی افغانستان: چالش ها و راه حل ها" در شهر لندن بود. مهمان و سخنران عمدهء این کنفرانس محترم سید آقا فاضل سانچارکی سخنگوی ایتلاف ملی تغیر و امید بود.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 16:30
ادامه مطلب
 
قــرآن کــریم را نه ببــوسید ونه بســـوزانید، بلــکه مطــابق حــکـم آن عمــل کنید! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط امــیـن الـدیــن»سعـیـدی – سعید افـغــانی«   
پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 15:13

امــیـن الـدیــن»سعـیـدی – سعید افـغــانی«قبل از همه خطاب من به مسلمانان جهان وبخصوص مردم متدین ومسلمان افغانستان که در طول تاریخ در دفاع از مقدسات اسلامی، قربانی داده اند، این است که ما مسلمانان در موارد زیادی تنها به بوسیدن قرآن عظیم الشان، امر نشده ایم. بلکه مأ مور گشته ایم تا قرآن کریم را بخوانیم ودساتیر واحکام آنرا مشعل راه خویش قرار دهیم، احکام و دساتیر آنرا در زندگی روزمره خویش مورد تطبیق و رهنمای راه خویش قرار دهیم. به این امر اکیدآ مؤظف شده ایم که متن واحکام قرآن عظیم الشان که رهنما وموجب عزت، ترقی وتعالی مسلمانان است، مورد تطبیق قرار دهیم.

ادامه مطلب
 
رهـــائی اختــلاســگران بــزرگ نتیجـــه کاســـه زیــر نیــم کاســـه است. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اقتصــــادی
نوشته شده توسط احمد "سعیدی"   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 11:12

رهـــائی اختــلاســگران بــزرگ نتیجـــه کاســـه زیــر نیــم کاســـه است.در مطبوعات سه ما یک مرتبه خبری از آدرس نهاد های عدلی وقضائی کشور به نشر میرسد که دوسیه اختلاس کارمندان عالی رتبه دولت در حال تکمیل شدن است وبعد تااحمد "سعیدی" سه ماه دیگر نه حرفیست ونه دوسیه اگر یک دفتر رهنمای معاملات ویا دلالی دروغ میگوید انسان فکر میکند این نهاد غیر مسئول به مناف خود فکر میکند اگر نهاد حامی قانون ومدافع حقوق مردم افغانستان مانند داد ستان کل اقدام به دروغگوئی کند باید فاتحه مردم وقانون را یکباره خواند.لوی سارنوال میگوید.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 13:42
ادامه مطلب
 
خطــاب به حامیــان آزادی بیــان در مــورد به آتــش کشــیدن قـُـرآن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالقدیر علم   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:59

عبدالقدیر علمهمین لحظه که میخواهم کلیمه آتش زدن قرآن را بنویسم تمام وجودم میلزرد وبا خود لا حول میگوئیم که کدام وجدان خبیث وقلب تاریک جرأت چنین جسارتی را دارد واین توهم را در قلم بیان وعمل آورده است.؟بحث آتش زدن قرآن، اگر چه تلخ تر و نفرت انگیزتر از آن است که زبان و قلم را یارائی شرح آن باشد، اما این واقعیت را باید با جدیت تکرار نمود که إهانت به قرآن در کنار إهانت به مقدسات دینی إهانت به آزادی بیان است.

ادامه مطلب
 
تبــارنـــامهء جنبـــش جـــوان اصـــلاحی افغـــانســـتان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط بیژنپور   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:43

بیژنپورجنبش اصلاح طلبان یا اصلاح طلبان جوان افغانستان که پس از گذشت یک دهه کار و کوشش، اینک بر ویرانه های اندیشهء سیاسی و اهداف بزرگ اصلاحی پایه گزاری شده است، با نخستین همایش آرام سیاسی در کنار وحش کابل به نمایش خویش پرداخت. برای همین بود که شماری از کارشناسان و آگاهان مسائل اجتماعی گفتند:

خیــــــزش نو، جـــوان و پاکنهاد
بعدصد سال پا به هستی نهاد

باغ  اندیشــه را دردوباره گشود
تازگیهــــــــای نــو، ز نــو افـــزود

ادامه مطلب
 
فجـــایع ســازمــان یافتــه ی تــروریســتی در کشــور، مهـــر تاییــدی است بر مبــرمیت و حقــانیت شـــعار هــای ســـال مــردم مـــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سلیمان کبیر نوری   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 11:51

فجـــایع ســازمــان یافتــه ی تــروریســتی در کشــور، مهـــر تاییــدی است بر مبــرمیت و حقــانیت شـــعار هــای ســـال مــردم مـــادرینجا میخوانید:
- جلسه اعضای رهبری طالبان در کویته تحت ریاست حمید گل و پیامد های ناگوار آن درافغانستان.
- طرح آی اس ای و طرح مردم افغانستان!
- احمد رشید ژورنالیست پاکستانی اهداف مشخص سازمان جهنمیسلیمان کبیر نوری کشور خویشرا بصورت غیر مستقیم بیان میکند.
۱ – تبصرهء مبرم سیاسی
در واکنش به سوزانیدن قران کریم توسط یکی از کشیش های افراطی در ایالات متحده ی امریکا، کویا تعدادی از مردم در مزار شریف در مخالفت باآن دست به تظاهرات زدند؛ که با استفاده ازین موقع تروریستان توانستند تا به دفتر یوناما یورش برده؛ طبق گزارش تلویزیون بین المللی « راشیا تودی»حدود ۲۰ تن را به قتل رسانیده اند...ادامــه مطلب

 
بــه استقبــال از فــراخــوان مـــلی، مــدنی وتــاریخی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط نجیبه آرش   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:10

نجیبه آرشتو باز بر گشتی؛
تا ستاره شوی
زورق امید شوی
طلایه دار آفتاب شوی
و باز باران بهاران شدی
صدای رعد شدی
برق و الماسک شدی
تا خرمن یخ و سرما و سیاهی را بسوزانی
تو آرزو شدی

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 421

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 22.04

SHAFIE AYAR Nr. 161

کـاندیدان ریـاست جمــهوری

 

به نظـر شما بهتــرین گــزینه بــرای
ریـاست جمـهور آینــده افغـانســتان
چــه کســی میبــاشد؟

کــاندیدان ریــاست جمــــهوری

نظـــرسنجـــی بــرای

کــاندیدان ریــاست جمــــهوری
 

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 165 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.