خطيبي عزيز از نوشته ات لذت بردم خدا خيرت بدهد

عبدلمتين امين